ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ားရဲ႕စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထဲက ဖန္တီးမႈလက္ရာမ်ား ျပသ(႐ုပ္/သံ)

0
119

Leave a Reply