မႏၲေလးေတာင္ ဖိတ္ေခၚေတာင္တက္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေတာင္ဆင္းလမ္းၾကမ္း Down Hill စက္ဘီးစီး ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

0
127

ဒီဇင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ မႏၲေလးေတာင္ ဖိတ္ေခၚေတာင္တက္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေတာင္ဆင္းလမ္းၾကမ္း Down Hill စက္ဘီးစီး ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး သည္ ။

မႏၲေလးေတာင္တက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတာင္သံုးလံုးျဖတ္သန္းစီးနင္းရၿပီး ကီလိုမီတာ ၃၀ ရွည္လ်ားကာ ေတာင္ဆင္းလမ္းၾကမ္းၿပိဳင္ပြဲကို မႏၲေလးေတာင္ထိပ္မွ ေတာင္ေျခအထိ မီတာ ၁၅၀၀ စီးနင္းရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ အာရွခ်န္ပီယံစက္ဘီးသမားနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ခ်န္ပီယံစက္ဘီးသမားမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး Cross bike ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၇၀၀ ဦးခန္႔ပါဝင္ကာ Down Hill ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၄၅ ဦးပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ မႏၲေလးေတာင္ ဖိတ္ေခၚေတာင္တက္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေတာင္ဆင္းလမ္းၾကမ္း Down Hill စက္ဘီးစီး ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး သည္ ။

မႏၲေလးေတာင္တက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတာင္သံုးလံုးျဖတ္သန္းစီးနင္းရၿပီး ကီလိုမီတာ ၃၀ ရွည္လ်ားကာ ေတာင္ဆင္းလမ္းၾကမ္းၿပိဳင္ပြဲကို မႏၲေလးေတာင္ထိပ္မွ ေတာင္ေျခအထိ မီတာ ၁၅၀၀ စီးနင္းရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ အာရွခ်န္ပီယံစက္ဘီးသမားနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ခ်န္ပီယံစက္ဘီးသမားမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး Cross bike ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၇၀၀ ဦးခန္႔ပါဝင္ကာ Down Hill ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၄၅ ဦးပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply