လင္းတငွက္မ်ားေကာင္ေရေလ်ာ့က်လာမႈ သုေသတန လုပ္ေဆာင္မည္

0
110

ဒီဇင္ဘာ၁၇
ေမစု

က်ြဲ ႏြား ေရာဂါ ခြာနာလွ်ာနာ အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဆးမ်ား ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ မ်ိဳးတုန္းရန္ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚ လာကာ ေကာင္ေရေလ်ာ့က်မႈ မ်ားရွိလာေသာ လင္းတငွက္ မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း BANCA မွသိရသည္။

လင္းတငွက္မ်ားအား သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္ BANCA မွဦးေဆာင္ကာ group တစ္ခုဖြဲ႔စည္းထားၿပီး BANCA၊ WCS ၊ Forna and Flora international ၊ WWF ၊ friend of wilelife ( FOW)Myanmar region Socicity ႏွင့္ သစ္ေတာဌာန မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလဒ ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈကိုအဖြဲ႕စည္းမ်ားတစ္ခုျဖင္း မွသက္ဆိုင္ရာက႑မ်ား အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ဟုသိရသည္။

” ျမန္မာျပည္လူထုမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လဒက တစ္ကယ္ကို လက္ကီးမေကာင္းဘူးဒါမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကသူတို႔က စားတဲ့အခါမွာ ေသျပီးသားအေကာင္ကို ပဲစားတယ္။ အထူးသျဖင့္က်ြဲေတြႏြားေတြ ကိုစားတယ္။ လူေတြကလည္း ဒီဌက္ေတြအေပၚမွာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အတြက္ သူတို႔အေတြး ကအျငင္းဘက္(negative)ဘက္ ကုိသြားေနတာေပါ့ ဒီဌက္ေတြလာတယ္ဆိုရင္ပဲ ကံမေကာင္းႏိုင္ဘူး စသျဖင့္အဲ့လိုမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္။ ” ဟု ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးအသင္း BANCA မွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေဒၚသီရီေဒဝီေအာင္ကေျပာသည္။

လင္းတငွက္မ်ား ၏ သဘာဝေနထိုင္မႈပုံစံ မွာ ပတ္ဝန္က်င္ညစ္ညမ္းျခင္းကို သန္႔ရွင္းေပးေနသည့္ ecoligicalက႑တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ ကူညီေပးေန ေသာ သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအား အသိပညာေပးသြားမည့္ Program မ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ က႑တြင္လည္းလင္းတ ကို တရုတ္နိုင္ငံမွ ဝယ္ယူ မႈမ်ားရွိေန ကာ ေဆးေဖာ္ရန္ လဒ၏ခႏၵာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အသုံးျပဳလွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လင္းတငွက္မ်ား မွာ ေကာင္ေရေလ်ာ့က်မႈမ်ားရွိ လာကာစစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ က်က္စားေနထိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ၁၇
ေမစု

က်ြဲ ႏြား ေရာဂါ ခြာနာလွ်ာနာ အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဆးမ်ား ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ မ်ိဳးတုန္းရန္ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚ လာကာ ေကာင္ေရေလ်ာ့က်မႈ မ်ားရွိလာေသာ လင္းတငွက္ မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း BANCA မွသိရသည္။

လင္းတငွက္မ်ားအား သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္ BANCA မွဦးေဆာင္ကာ group တစ္ခုဖြဲ႔စည္းထားၿပီး BANCA၊ WCS ၊ Forna and Flora international ၊ WWF ၊ friend of wilelife ( FOW)Myanmar region Socicity ႏွင့္ သစ္ေတာဌာန မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလဒ ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈကိုအဖြဲ႕စည္းမ်ားတစ္ခုျဖင္း မွသက္ဆိုင္ရာက႑မ်ား အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ဟုသိရသည္။

” ျမန္မာျပည္လူထုမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လဒက တစ္ကယ္ကို လက္ကီးမေကာင္းဘူးဒါမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကသူတို႔က စားတဲ့အခါမွာ ေသျပီးသားအေကာင္ကို ပဲစားတယ္။ အထူးသျဖင့္က်ြဲေတြႏြားေတြ ကိုစားတယ္။ လူေတြကလည္း ဒီဌက္ေတြအေပၚမွာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အတြက္ သူတို႔အေတြး ကအျငင္းဘက္(negative)ဘက္ ကုိသြားေနတာေပါ့ ဒီဌက္ေတြလာတယ္ဆိုရင္ပဲ ကံမေကာင္းႏိုင္ဘူး စသျဖင့္အဲ့လိုမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္။ ” ဟု ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးအသင္း BANCA မွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေဒၚသီရီေဒဝီေအာင္ကေျပာသည္။

လင္းတငွက္မ်ား ၏ သဘာဝေနထိုင္မႈပုံစံ မွာ ပတ္ဝန္က်င္ညစ္ညမ္းျခင္းကို သန္႔ရွင္းေပးေနသည့္ ecoligicalက႑တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ ကူညီေပးေန ေသာ သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအား အသိပညာေပးသြားမည့္ Program မ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ က႑တြင္လည္းလင္းတ ကို တရုတ္နိုင္ငံမွ ဝယ္ယူ မႈမ်ားရွိေန ကာ ေဆးေဖာ္ရန္ လဒ၏ခႏၵာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အသုံးျပဳလွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လင္းတငွက္မ်ား မွာ ေကာင္ေရေလ်ာ့က်မႈမ်ားရွိ လာကာစစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ က်က္စားေနထိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply