အုိင္ယာလန္၌ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပ

0
182

ဒဗၺလင္ ဇန္နဝါရီ ၈

အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံ၌ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

အေဝးဆံုးေရာက္ရွိေအာင္ ပစ္ႏုိင္သူသည္ အႏုိင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ မဆိုကုိင္ေဆာင္ကာ ပစ္ေပါက္ႏုိင္သည္။ ၿပိဳင္ပဲြဝင္အမ်ားစုသည္ သစ္ပင္ကို လွံကဲ့သို႔ ပစ္ေပါက္ေလ့ရွိၾကသည္။

အႏုိင္ရရွိသူမွာ ဂၽြန္လီဟိုင္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ထက္ အေဝးဆံုးဆံုးေရာက္ေအာင္ ပစ္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပဲြကို ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ရွိ ကီးလဲၿမိဳ႕သည္လည္း သစ္ပင္ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပဲြကို က်င္းပခဲ့သည္။

ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြျဖစ္သလို အသံုးမဝင္ေတာ့သည့္ သစ္ပင္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္းသတင္းစကားပါးလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုၿပိဳင္ပဲြတြင္ အခမ္းအနားမွဴးလုပ္ေနရေသာေၾကာင့္ ဝင္မၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ဖုိ႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားပင္ပါဝင္ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပဲြဝင္ ၂၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ဖို႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဂ်ာမနီ၌လည္း ခရစၥမတ္သစ္ပင္ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပဲြကိုက်င္းပခဲ့သည္။

ကမာၻ႕အေဝးဆံုး ပစ္ေပါက္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးမွာ ၁၂ မီတာျဖစ္ၿပီး အုိင္ယာလန္တြင္ ၁၀ ဒသမ ၈ မီတာျဖစ္ေၾကာင္း ဖို႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဒဗၺလင္ ဇန္နဝါရီ ၈

အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံ၌ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

အေဝးဆံုးေရာက္ရွိေအာင္ ပစ္ႏုိင္သူသည္ အႏုိင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ မဆိုကုိင္ေဆာင္ကာ ပစ္ေပါက္ႏုိင္သည္။ ၿပိဳင္ပဲြဝင္အမ်ားစုသည္ သစ္ပင္ကို လွံကဲ့သို႔ ပစ္ေပါက္ေလ့ရွိၾကသည္။

အႏုိင္ရရွိသူမွာ ဂၽြန္လီဟိုင္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ထက္ အေဝးဆံုးဆံုးေရာက္ေအာင္ ပစ္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခရစၥမတ္သစ္ပင္ ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပဲြကို ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ရွိ ကီးလဲၿမိဳ႕သည္လည္း သစ္ပင္ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပဲြကို က်င္းပခဲ့သည္။

ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြျဖစ္သလို အသံုးမဝင္ေတာ့သည့္ သစ္ပင္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္းသတင္းစကားပါးလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုၿပိဳင္ပဲြတြင္ အခမ္းအနားမွဴးလုပ္ေနရေသာေၾကာင့္ ဝင္မၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ဖုိ႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားပင္ပါဝင္ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပဲြဝင္ ၂၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ဖို႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဂ်ာမနီ၌လည္း ခရစၥမတ္သစ္ပင္ပစ္ေပါက္ၿပိဳင္ပဲြကိုက်င္းပခဲ့သည္။

ကမာၻ႕အေဝးဆံုး ပစ္ေပါက္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးမွာ ၁၂ မီတာျဖစ္ၿပီး အုိင္ယာလန္တြင္ ၁၀ ဒသမ ၈ မီတာျဖစ္ေၾကာင္း ဖို႔ဒ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply