ေထြ/အုပ္ ဦးစီး႒ာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ လက္ေအာက္ေ႐ြ႕မည္

0
191

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး႒ာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔လက္ ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေ႒း က ေျပာသည္။

ေျပာင္းေ႐ြ႕မႈသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားပိုမို ေတာင့္တင္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ေျပာင္းေ႐ြ႔မည့္ ကာလအား မေျပာၾကားခဲေသာလည္း အျမန္ဆံုးေျပာင္းေ႐ြ႕ႏိုင္ေစရန္စီစဥ္ေနသည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးမင္သူအား မၾကာမီက ခန္႔အပ္ထားသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး႒ာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔လက္ ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေ႒း က ေျပာသည္။

ေျပာင္းေ႐ြ႕မႈသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားပိုမို ေတာင့္တင္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ေျပာင္းေ႐ြ႔မည့္ ကာလအား မေျပာၾကားခဲေသာလည္း အျမန္ဆံုးေျပာင္းေ႐ြ႕ႏိုင္ေစရန္စီစဥ္ေနသည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးမင္သူအား မၾကာမီက ခန္႔အပ္ထားသည္။

Leave a Reply