ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ သိသာစြာျမင့္တက္ၿပီးေသဆုံးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ထိရွိေန

0
171

ဒီဇင္ဘာ ၂၃
ေမစု

ျခင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ျဖစ္ပြား သည့္ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ မွာျဖစ္ပြားမႈသိသာစြာျမင့္တက္လာ ျပီး ေသဆုံးသူအေရအတြက္ မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း၁၀၀က်ာ္ရွိလာေႀကာင္းသိရသည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္လည္း ေသြးလြန္တုတ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ေသဆံုးမႈ သိသာစြာျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလအထိ ေသြးလြန္တုတ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၂၂၂၀၄ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၁၀၇ဦး ရွိခဲ့ေႀကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ႏွင့္ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါစီမံခ်က္ မွသိရသည္။

“၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာပဲ ေရာဂါျဖစ္သူေသဆုံးသူမ်ားလာတာျဖစ္လို႔ ဒီေရာဂါအႏၲရာယ္ မေသးဘူးလို႔ျပေနပါတယ္”ဟု ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းျမိဳ႕နယ္ အလိုက္ေသြးလြန္တုပ္ေကြး အျဖစ္အမ်ားဆုံးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရလႈိင္သာယာ ေရႊျပည္သာ ဒဂုံေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသူအမ်ားဆုံးေတြ႔ရကာ ေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးသည္ ဒဂုံေတာင္ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္ရာ ဒုတိယေသဆုံးမႈ မ်ားေသာျမိဳ႕နယ္က လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ တတိယအမ်ားဆုံး မွာ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ တို႔ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံးမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ယင္းေရာဂါျဖင့္ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုေသဆုံးေနေႀကာင္း ႏွင့္ယခင္က ကေလးမ်ားတြင္သာျဖစ္ပြား ႏႈန္းမ်ားေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ လက္ရွိတြင္ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ပြား ေနကာ ေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ ၁၅ ႏွစ္မွ အသက္၄၀ ႏွင့္ ၅၀ ေက်ာ္ အတြင္း လူနာမ်ားျဖစ္ကာ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေသဆုံးခဲ့သည့္ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔နီးပါး တြင္ အမ်ိဳးသမီး၁၀၀ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၃
ေမစု

ျခင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ျဖစ္ပြား သည့္ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ မွာျဖစ္ပြားမႈသိသာစြာျမင့္တက္လာ ျပီး ေသဆုံးသူအေရအတြက္ မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း၁၀၀က်ာ္ရွိလာေႀကာင္းသိရသည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္လည္း ေသြးလြန္တုတ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ေသဆံုးမႈ သိသာစြာျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလအထိ ေသြးလြန္တုတ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၂၂၂၀၄ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၁၀၇ဦး ရွိခဲ့ေႀကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ႏွင့္ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါစီမံခ်က္ မွသိရသည္။

“၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာပဲ ေရာဂါျဖစ္သူေသဆုံးသူမ်ားလာတာျဖစ္လို႔ ဒီေရာဂါအႏၲရာယ္ မေသးဘူးလို႔ျပေနပါတယ္”ဟု ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းျမိဳ႕နယ္ အလိုက္ေသြးလြန္တုပ္ေကြး အျဖစ္အမ်ားဆုံးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရလႈိင္သာယာ ေရႊျပည္သာ ဒဂုံေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသူအမ်ားဆုံးေတြ႔ရကာ ေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးသည္ ဒဂုံေတာင္ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္ရာ ဒုတိယေသဆုံးမႈ မ်ားေသာျမိဳ႕နယ္က လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ တတိယအမ်ားဆုံး မွာ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ တို႔ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံးမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ယင္းေရာဂါျဖင့္ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုေသဆုံးေနေႀကာင္း ႏွင့္ယခင္က ကေလးမ်ားတြင္သာျဖစ္ပြား ႏႈန္းမ်ားေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ လက္ရွိတြင္ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ပြား ေနကာ ေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ ၁၅ ႏွစ္မွ အသက္၄၀ ႏွင့္ ၅၀ ေက်ာ္ အတြင္း လူနာမ်ားျဖစ္ကာ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေသဆုံးခဲ့သည့္ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔နီးပါး တြင္ အမ်ိဳးသမီး၁၀၀ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply