လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဴ းေက်ာ္တဲမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး သတင္းစာရွင္းလင္း

0
73

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ဴ းေက်ာ္တဲမ်ားအားပိုင္ရွင္မွ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲအား ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာျမိဳ႔နယ္ ေညာင္ရြာ ရပ္ကြက္ရွိ သဇင္းလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ရြာရပ္ကြက္ရွိ ေပ ၄၀ × ၆၀ ေျမကြက္ (၂၅)ကြက္ ေပၚရွိ ေနအိမ္ ၁၃၅ လံုး လူဦးေရ ၅၀၃ဦး ေနထိုင္လာသည္မွာ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ UK(ခ)ၾကာဇံ စက္ရုံမွပိုင္ရွင္မွ ၄င္းကပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုကာ ေနထိုင္သူမ်ားအားတရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တရားရုံးမွ အမိန္႔ခ်ခံရကာ ၁၂ရက္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တြင္ ေနအိမ္ ၁၅လံုးအား ဖ်တ္ဆီးခ့ဲၾကသည္။

ယင္း နအိမ္ ၁၅လံုးထဲမွ ၃လံုးသည္ အေၾကာင္းၾကားစာမပို႔ အမႈရင္ဆိုင္ခ့ဲရျခင္းမရွိဘဲ ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္ျပီး ေနထိုင္သူမ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံအေၾကာင္းၾကားစာမ်ား တင္ျပထား ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ဴ းေက်ာ္တဲမ်ားအားပိုင္ရွင္မွ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲအား ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာျမိဳ႔နယ္ ေညာင္ရြာ ရပ္ကြက္ရွိ သဇင္းလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ရြာရပ္ကြက္ရွိ ေပ ၄၀ × ၆၀ ေျမကြက္ (၂၅)ကြက္ ေပၚရွိ ေနအိမ္ ၁၃၅ လံုး လူဦးေရ ၅၀၃ဦး ေနထိုင္လာသည္မွာ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ UK(ခ)ၾကာဇံ စက္ရုံမွပိုင္ရွင္မွ ၄င္းကပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုကာ ေနထိုင္သူမ်ားအားတရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တရားရုံးမွ အမိန္႔ခ်ခံရကာ ၁၂ရက္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တြင္ ေနအိမ္ ၁၅လံုးအား ဖ်တ္ဆီးခ့ဲၾကသည္။

ယင္း နအိမ္ ၁၅လံုးထဲမွ ၃လံုးသည္ အေၾကာင္းၾကားစာမပို႔ အမႈရင္ဆိုင္ခ့ဲရျခင္းမရွိဘဲ ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္ျပီး ေနထိုင္သူမ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံအေၾကာင္းၾကားစာမ်ား တင္ျပထား ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply