ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းကို ေဆာင္​႐ြက္​မည္​

0
147

ဒီဇင္​ဘာ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ေက်း႐ြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင္​့ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းအား အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ေဆာင္​႐ြက္​သြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန မွသိရသည္​။

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းကိုကမာၻ႔ဘဏ္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ၂ မိုင္ အတြင္း ေက်း႐ြာ ၅၀၈၀ ႐ြာကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္​းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ကေျပာသည္​။

“ပထမအဆင့္စာရင္းပါ ေက်း႐ြာ ၅၀၈၀ ႐ြာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ထရန္စေဖာ္မာ၊ ကြန္ကရိတိုင္၊ ေႂကြသီး၊ ႀကိဳး၊ လက္တန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို (International Competitive Bidding – ICB) ျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ပစၥည္းမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္​ပါတယ္။ ဒီပထမအဆင့္ပါ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္း တင္ဒါကို (National Competitive Bidding – NCB) စနစ္နဲ႔ တင္ဒါေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္​။ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္မယ္​့ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားနဲ႔အတူ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ စိစစ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္​”ဟု၎ကေျပာသည္​။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းတြင္​ပါရွိေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၄၈၂ ႐ြာအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Able Winner Co.,Ltd ၊ Soe Moe Than Co., Ltd ၊ Helta Light Co.,Ltd ႏွင့္ Myanmar Super Ray Co.,Ltd တို႔အၾကား လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသည့္ စာခ်ဳပ္ကို ယခုလ တတိယပတ္​က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္​။

ယင္​းကဲ့သို႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ အေသးစိတ္ ေဆာင္႐ြက္၍ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္စတင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္​ျဖစ္ၿပီး​ေက်း႐ြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ ႐ြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင္​့ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတိုင္းၿပီးစီးႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေစေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔ကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္​ဟုဆိုသည္​။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားရရွိေရးစီမံခ်က္ (National Electrification Plan – NEP) ၏ စီမံခ်က္ ကနဦးအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚ လာသန္း ၃၁၀ ကိုရယူကာ NEP ပထမအဆင့္ကို တိုင္းေဒသႀကီး ၊ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ ၂ မိုင္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၅၀၈၀ ႐ြာကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ပထမအဆင့္ပါ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္ တည္ေဆာက္ေရးတင္ဒါ ၁၂ ခု ကိုေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၀၈၀ ႐ြာရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၂၆၇၅၇ ခန္႔ ဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ယခုတင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္​့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စစ္ကိုင္း၊ ေ႐ႊဘို၊ ကန႔္ဘလူ၊ ကသာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၄၈၂ ႐ြာကို ဓာတ္အားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆုံး ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္​းစီမံကိန္းၿပီးစီးသြားပါက
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ေပါင္​း ၅၂၂၄၇ စု မီးလင္းႏိုင္မည္​ျဖစ္သည္​။

ယင္​းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက က်န္တင္ဒါမ်ားအားလုံးကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေစရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္​ဘာ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ေက်း႐ြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင္​့ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းအား အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ေဆာင္​႐ြက္​သြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန မွသိရသည္​။

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းကိုကမာၻ႔ဘဏ္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ၂ မိုင္ အတြင္း ေက်း႐ြာ ၅၀၈၀ ႐ြာကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္​းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ကေျပာသည္​။

“ပထမအဆင့္စာရင္းပါ ေက်း႐ြာ ၅၀၈၀ ႐ြာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ထရန္စေဖာ္မာ၊ ကြန္ကရိတိုင္၊ ေႂကြသီး၊ ႀကိဳး၊ လက္တန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို (International Competitive Bidding – ICB) ျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ပစၥည္းမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္​ပါတယ္။ ဒီပထမအဆင့္ပါ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္း တင္ဒါကို (National Competitive Bidding – NCB) စနစ္နဲ႔ တင္ဒါေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္​။ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္မယ္​့ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားနဲ႔အတူ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ စိစစ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္​”ဟု၎ကေျပာသည္​။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းတြင္​ပါရွိေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၄၈၂ ႐ြာအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Able Winner Co.,Ltd ၊ Soe Moe Than Co., Ltd ၊ Helta Light Co.,Ltd ႏွင့္ Myanmar Super Ray Co.,Ltd တို႔အၾကား လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသည့္ စာခ်ဳပ္ကို ယခုလ တတိယပတ္​က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္​။

ယင္​းကဲ့သို႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ အေသးစိတ္ ေဆာင္႐ြက္၍ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္စတင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္​ျဖစ္ၿပီး​ေက်း႐ြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ ႐ြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင္​့ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတိုင္းၿပီးစီးႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေစေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔ကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္​ဟုဆိုသည္​။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားရရွိေရးစီမံခ်က္ (National Electrification Plan – NEP) ၏ စီမံခ်က္ ကနဦးအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚ လာသန္း ၃၁၀ ကိုရယူကာ NEP ပထမအဆင့္ကို တိုင္းေဒသႀကီး ၊ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ ၂ မိုင္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၅၀၈၀ ႐ြာကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္​းသိရသည္​။

ပထမအဆင့္ပါ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္ တည္ေဆာက္ေရးတင္ဒါ ၁၂ ခု ကိုေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၀၈၀ ႐ြာရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၂၆၇၅၇ ခန္႔ ဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ယခုတင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္​့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စစ္ကိုင္း၊ ေ႐ႊဘို၊ ကန႔္ဘလူ၊ ကသာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၄၈၂ ႐ြာကို ဓာတ္အားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆုံး ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္​းစီမံကိန္းၿပီးစီးသြားပါက
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ေပါင္​း ၅၂၂၄၇ စု မီးလင္းႏိုင္မည္​ျဖစ္သည္​။

ယင္​းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက က်န္တင္ဒါမ်ားအားလုံးကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေစရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply