အရံႈးေပၚႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားအတြက္ အစီအရင္ခံစာ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးထံ မနက္ျဖန္ပို႔မည္

0
223
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈
 
 
အရံႈးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံု ၂၈ ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီအရင္ခံစာ ေရးသားရန္အတြက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေနမႈၿပီးစီးသြားၿပီး မနက္ျဖန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဆီသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား ျပန္လည္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရး အဖြဲ႔ (၁) ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္း က ေျပာသည္။
 
 
 
 
 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အၿပီးသတ္အစီအရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ မွစတင္ကာ ကြင္းဆင္းေလ့လာ မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔က အစီအရင္ခံစာေရးျခင္း ၿပီးဆံုးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္း က ရွင္းျပသည္။
 
 
 
 
” စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးအျပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြဆီကိုပါ မနက္ျဖန္မွာ ေပးမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေတြ ဆီကိုက မိတၱဴပါ “ဟု ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္မင္းက ပဥၥမလႈိင္း၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
 
 
 
 
စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုက္မႈမရွိေသာ လတ္တေလာရပ္နားသင့္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံု ၄၄ ရံုစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၆ ရံုကို ဆက္လက္ လည္ပတ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၈ ရံု ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
 
 
 
 
အဆိုပါအရံႈးေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီအရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔မ်ားက ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 
 
 
 
အရံႈးေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရံု ၂၈ ခုတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္ရံု ၂၄ ရံုႏွင့္ လ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္စက္ရံု ၄ ရံုပါဝင္သည္။
 
 
 
ေလ့လာၿပီးစီးခဲ့ေသာ စက္ရံုမ်ားမွာ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္တြင္ ရွိေသာ ပလပ္စတစ္စက္ရံုႏွင့္ သာဂရတြင္ရွိေသာ အႀကီးစားစက္ရံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
သွ်င္ရဲထြဋ္
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈
 
 
အရံႈးေပၚေနသည့္ ႏို္င္ငံပိုင္စက္ရံု ၂၈ ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီအရင္ခံစာ ေရးသားရန္အတြက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေနမႈၿပီးစီးသြားၿပီး မနက္ျဖန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဆီသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား ျပန္လည္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရး အဖြဲ႔ (၁) ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္း က ေျပာသည္။
 
 
 
 
 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အၿပီးသတ္အစီအရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ မွစတင္ကာ ကြင္းဆင္းေလ့လာ မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔က အစီအရင္ခံစာေရးျခင္း ၿပီးဆံုးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္း က ရွင္းျပသည္။
 
 
 
 
” စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးအျပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြဆီကိုပါ မနက္ျဖန္မွာ ေပးမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြဆီကိုက မိတၱဴပါ “ဟု ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္မင္းက ပဥၥမလႈိင္း၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။
 
 
 
 
စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုက္မႈမရွိေသာ လတ္တေလာရပ္နားသင့္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံု ၄၄ ရံုစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၆ ရံုကို ဆက္လက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၈ ရံု ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
 
 
 
 
အဆိုပါအရံႈးေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီအရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔မ်ားက ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 
 
 
 
အရံႈးေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရံု ၂၈ ခုတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္ရံု ၂၄ ရံုႏွင့္ လ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္စက္ရံု ၄ ရံုပါဝင္သည္။
 
 
 
ေလ့လာၿပီးစီးခဲ့ေသာ စက္ရံုမ်ားမွာ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္တြင္ ရွိေသာ ပလပ္စတစ္စက္ရံုႏွင့္ သာဂရတြင္ရွိေသာ အႀကီးစားစက္ရံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply