ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္တခ်ိဳ႕ေနရပ္ျပန္

0
88

ဇန္နဝါရီ ၂
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ မူလေနရပ္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ယိုးေခ်ာင္းအထက္ပုိင္းရွိ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၇၁ တို႔မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသီဟေဇာ္က ေျပာသည္။

“စစ္ေဘးေရွာင္ေတြက အသစ္ေရာက္လာတဲ့သူေတြရွိသလို ျပန္ၾကတဲ့သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ေတာင္မင္းကုလားရြာကို ေရာက္ေနတဲ့သူေတြထဲက အိမ္ေထာင္စု ၇၁ စု၊ လူဦးေရ ၃၀၀ ျပန္သြားၿပီ။ အကုန္လံုးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ေထာင္းစု ၁၃၀၊ လူဦးေရ ၆၀၈ ဦးက်န္ပါတယ္။”ဟု ဦးသီဟေဇာ္က ေျပာသည္။

ေက်းရြာသားမ်ားမွာ ေဒသတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးသြားခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးအတိုင္းအတာဆိုလို႔ရွိရင္ လက္ရွိအိမ္ေထာင္စု ၃၉၀၊ လူဦးေရ ၁၇၆၀ ရွိေနပါတယ္။ သူတုိ႔ကိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ဆန္ ၄၅ အိမ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဝတ္အထည္ေတြ၊ ေစာင္ေတြ၊ ဆန္ေတြေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔မွာ ဝါးေတာင္ေက်းရြာတြင္ ခိုလံႈလွ်က္ရွိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ မူလေနရပ္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ယိုးေခ်ာင္းအထက္ပုိင္းရွိ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၇၁ တို႔မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသီဟေဇာ္က ေျပာသည္။

“စစ္ေဘးေရွာင္ေတြက အသစ္ေရာက္လာတဲ့သူေတြရွိသလို ျပန္ၾကတဲ့သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ေတာင္မင္းကုလားရြာကို ေရာက္ေနတဲ့သူေတြထဲက အိမ္ေထာင္စု ၇၁ စု၊ လူဦးေရ ၃၀၀ ျပန္သြားၿပီ။ အကုန္လံုးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ေထာင္းစု ၁၃၀၊ လူဦးေရ ၆၀၈ ဦးက်န္ပါတယ္။”ဟု ဦးသီဟေဇာ္က ေျပာသည္။

ေက်းရြာသားမ်ားမွာ ေဒသတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးသြားခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးအတိုင္းအတာဆိုလို႔ရွိရင္ လက္ရွိအိမ္ေထာင္စု ၃၉၀၊ လူဦးေရ ၁၇၆၀ ရွိေနပါတယ္။ သူတုိ႔ကိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ဆန္ ၄၅ အိမ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဝတ္အထည္ေတြ၊ ေစာင္ေတြ၊ ဆန္ေတြေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔မွာ ဝါးေတာင္ေက်းရြာတြင္ ခိုလံႈလွ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply