လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကဳိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အားကစားၿပဳိင္ပြဲ(Photo News)

0
53

၇၁ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကိဳအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြကို သည္ေန႔ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သံပံု႐ိုက္၊ အားလူးေကာက္၊ မုန္႔စားၿပိဳင္ပြဲ စတဲ့ၿပိဳင္ပြဲေတြ ပါဝင္ခဲ့သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

၇၁ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကိဳအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြကို သည္ေန႔ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သံပံု႐ိုက္၊ အားလူးေကာက္၊ မုန္႔စားၿပိဳင္ပြဲ စတဲ့ၿပိဳင္ပြဲေတြ ပါဝင္ခဲ့သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

Leave a Reply