မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ (၃၂၄၁) ဦးရွိ

0
94

ဇန္နဝါရီ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

(၇၁) နွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ (၃၂၄၁) ဦးရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားတြင္ အလြတ္တန္း က်ား (၁၃၆) ဦ ၊
အလြတ္တန္း မ (၇၇) ဦး ၊ လူသစ္တန္း က်ား (၁၈၂၀) ဦး နွင့္ လူသစ္တန္း မ (၁၂၀၈) ဦး စုစုေပါင္း (၃၂၄၁) ဦးရွိၿပီး အလြတ္တန္း (က်ား၊မ) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု က်ပ္သိန္း (၃၀) ၊ ဒုတိယဆု က်ပ္သိန္း (၂၀)၊ တတိယဆု က်ပ္ (၁၅) သိန္း၊ စတုတၳဆု က်ပ္ (၁၀) သိန္း ၊ ပဥၥမဆု က်ပ္ (၈) သိန္း ၊ ဆ႒မဆု က်ပ္ (၆) သိန္း၊ သတၱမဆု က်ပ္ (၄) သိန္း ၊ အ႒မဆု (၃) သိန္း (၅) ေသာင္းက်ပ္ ၊ နဝမဆု (၃) က်ပ္ ၊ ဒႆမဆု ၂သိန္း ၅ ေသာင္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁) မွ (၅) အထိ (၁) သိန္းက်ပ္တို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

လူသစ္တန္း (က်ား၊မ) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု က်ပ္သိန္း (၃၀) ၊ ဒုတိယဆု က်ပ္သိန္း (၂၀)၊ တတိယဆု က်ပ္ (၁၅) သိန္း၊ စတုတၳဆု က်ပ္ (၁၂) သိန္း ၊ ပဥၥမဆု က်ပ္ (၁၁) သိန္း ၊ ဆ႒မဆု က်ပ္ (၁၀) သိန္း၊ သတၱမဆု က်ပ္ (၉) သိန္း ၊ အ႒မဆု (၈) သိန္းက်ပ္ ၊ နဝမဆု (၇) က်ပ္ ၊ ဒႆမဆု ၆ သိန္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁) မွ (၅) အထိ (၁) သိန္း (၅) ေသာင္း က်ပ္ နွစ္သိမ့္ဆု (၆) မွ (၁၀) အထိ (၁) သိန္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁၁) မွ (၁၅) အထိ (၈) ေသာင္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁၆) မွ (၂၀) အထိ (၅) ေသာင္းက်ပ္ တို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္ (၆၀) အထက္ သက္ႀကီးတန္းၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးမ်ား (က်ား၊ မ) စသည္တို႔ကိုလည္း ဆုအသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုလည္း အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးေရွ႕ မွ စတင္တာထြက္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ာကိုပတ္၍ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းတြင္ ပန္းဝင္ခဲ့ကာ ေျပးလမ္းအရွည္ (၁၃) မိုင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

(၇၁) နွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ (၃၂၄၁) ဦးရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားတြင္ အလြတ္တန္း က်ား (၁၃၆) ဦ ၊ 
အလြတ္တန္း မ (၇၇) ဦး ၊ လူသစ္တန္း က်ား (၁၈၂၀) ဦး နွင့္ လူသစ္တန္း မ (၁၂၀၈) ဦး စုစုေပါင္း (၃၂၄၁) ဦးရွိၿပီး အလြတ္တန္း (က်ား၊မ) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု က်ပ္သိန္း (၃၀) ၊ ဒုတိယဆု က်ပ္သိန္း (၂၀)၊ တတိယဆု က်ပ္ (၁၅) သိန္း၊ စတုတၳဆု က်ပ္ (၁၀) သိန္း ၊ ပဥၥမဆု က်ပ္ (၈) သိန္း ၊ ဆ႒မဆု က်ပ္ (၆) သိန္း၊ သတၱမဆု က်ပ္ (၄) သိန္း ၊ အ႒မဆု (၃) သိန္း (၅) ေသာင္းက်ပ္ ၊ နဝမဆု (၃) က်ပ္ ၊ ဒႆမဆု ၂သိန္း ၅ ေသာင္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁) မွ (၅) အထိ (၁) သိန္းက်ပ္တို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

လူသစ္တန္း (က်ား၊မ) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု က်ပ္သိန္း (၃၀) ၊ ဒုတိယဆု က်ပ္သိန္း (၂၀)၊ တတိယဆု က်ပ္ (၁၅) သိန္း၊ စတုတၳဆု က်ပ္ (၁၂) သိန္း ၊ ပဥၥမဆု က်ပ္ (၁၁) သိန္း ၊ ဆ႒မဆု က်ပ္ (၁၀) သိန္း၊ သတၱမဆု က်ပ္ (၉) သိန္း ၊ အ႒မဆု (၈) သိန္းက်ပ္ ၊ နဝမဆု (၇) က်ပ္ ၊ ဒႆမဆု ၆ သိန္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁) မွ (၅) အထိ (၁) သိန္း (၅) ေသာင္း က်ပ္ နွစ္သိမ့္ဆု (၆) မွ (၁၀) အထိ (၁) သိန္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁၁) မွ (၁၅) အထိ (၈) ေသာင္းက်ပ္ ၊ နွစ္သိမ့္ဆု (၁၆) မွ (၂၀) အထိ (၅) ေသာင္းက်ပ္ တို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္ (၆၀) အထက္ သက္ႀကီးတန္းၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးမ်ား (က်ား၊ မ) စသည္တို႔ကိုလည္း ဆုအသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုလည္း အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးေရွ႕ မွ စတင္တာထြက္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ာကိုပတ္၍ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းတြင္ ပန္းဝင္ခဲ့ကာ ေျပးလမ္းအရွည္ (၁၃) မိုင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply