ဆိုမာလီလန္႔ဒ္၌ လိင္ပိုင္းအနုိင္က်င့္သူမ်ားအား ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မည့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳ

0
174

ဆုိမာလီလန္႔ဒ္ ဇန္နဝါရီ ၉

ဆိုမာလီယာမွ ခဲြထြက္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ သမၼတႏုိင္ငံ အျဖစ္ေၾကညာထားသည့္ ဆိုမာလီလန္႔ဒ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္သူမ်ားအား ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မည့္ ဥပေဒတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆိုမာလီယာ၌ ယခင္ကဆုိလွ်င္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံရသူသည္ အရွက္တကဲြအက်ိဳးမနည္းေစရန္ အႏုိင္က်င့္သူကုိ လက္ထပ္ ရေလ့ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒအရ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ အထိက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုမာလီလန္႔ဒ္သည္ ဆိုမာလီယာထံမွ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ဆိုမာလီယာ၌ လိင္ပိုင္းဆုိ္င္ရာအႏုိင္က်င့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒမရွိေသးေခ်။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းတန္႔သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ဆိုမာလီလန္႔ဒ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဘာရွီမိုဟမၼဒ္ဖာရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူခုနစ္ဦးပါဝင္ေသာ အုပ္စုဖဲြ႕လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကိုရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ဖုိင္ဆာအလီယူဆြတ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၎တို႔ကိုယ္၎တုိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာထားသည့္ ဆိုမာလီလန္႔ဒ္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံကို သိရွိေစလိုေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

 

ဆုိမာလီလန္႔ဒ္ ဇန္နဝါရီ ၉

ဆိုမာလီယာမွ ခဲြထြက္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ သမၼတႏုိင္ငံ အျဖစ္ေၾကညာထားသည့္ ဆိုမာလီလန္႔ဒ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္သူမ်ားအား ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မည့္ ဥပေဒတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆိုမာလီယာ၌ ယခင္ကဆုိလွ်င္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံရသူသည္ အရွက္တကဲြအက်ိဳးမနည္းေစရန္ အႏုိင္က်င့္သူကုိ လက္ထပ္ ရေလ့ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒအရ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ အထိက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုမာလီလန္႔ဒ္သည္ ဆိုမာလီယာထံမွ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ဆိုမာလီယာ၌ လိင္ပိုင္းဆုိ္င္ရာအႏုိင္က်င့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒမရွိေသးေခ်။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းတန္႔သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ဆိုမာလီလန္႔ဒ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဘာရွီမိုဟမၼဒ္ဖာရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူခုနစ္ဦးပါဝင္ေသာ အုပ္စုဖဲြ႕လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကိုရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ဖုိင္ဆာအလီယူဆြတ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၎တို႔ကိုယ္၎တုိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာထားသည့္ ဆိုမာလီလန္႔ဒ္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံကို သိရွိေစလိုေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply