အီရန္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈမ်ား ကို ပိတ္ပင္

0
152

တီဟီရန္ ဇန္နဝါရီ ၉

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသင္ၾကားမႈမ်ားကုိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း အီရန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

မူလတန္းေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ပါရွင္းဘာသာ စကားစြမ္းရည္တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ အီရန္ အစၥလာမ္ယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပိုမုိကၽြမ္းဝင္ေစေရးကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း အီရန္မဟာေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာအလီခါမဲေနက ယခင္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းမႈအား အီရန္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အီရန္၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္တြင္ စတင္ သည့္ အလယ္တန္းပညာေရးစနစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူရမည့္ ဘာသာ စကားမ်ား အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၏ အသံုးဝင္မႈေၾကာင့္ မူလတန္းေက်ာင္းတခ်ိဳ႕တြင္ ယင္းကုိ သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားသင္ၾကားမႈကုိ မူလတန္းပညာေရးတြင္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မဟာပညာေရးေကာင္စီ၏အတြင္းေရးမွဴး မာဒီနာဗစ္အာဒမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သင္ၾကားေပးသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈကုိမူ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ ထားသည္။

အီရန္၌ ႐ုပ္သံႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားကုိ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ္လည္း အစၥလာမၼစ္ျပည္သူ႔သတင္းဌာနႏွင့္ ပရက္စ္တီဗြီကဲ့သို႔ ႐ုပ္သံဌာနခဲြမ်ားမွာမူ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သတင္းတင္ဆက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

တီဟီရန္ ဇန္နဝါရီ ၉

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသင္ၾကားမႈမ်ားကုိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း အီရန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

မူလတန္းေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ပါရွင္းဘာသာ စကားစြမ္းရည္တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ အီရန္ အစၥလာမ္ယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပိုမုိကၽြမ္းဝင္ေစေရးကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း အီရန္မဟာေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာအလီခါမဲေနက ယခင္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းမႈအား အီရန္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အီရန္၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္တြင္ စတင္ သည့္ အလယ္တန္းပညာေရးစနစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူရမည့္ ဘာသာ စကားမ်ား အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၏ အသံုးဝင္မႈေၾကာင့္ မူလတန္းေက်ာင္းတခ်ိဳ႕တြင္ ယင္းကုိ သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားသင္ၾကားမႈကုိ မူလတန္းပညာေရးတြင္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မဟာပညာေရးေကာင္စီ၏အတြင္းေရးမွဴး မာဒီနာဗစ္အာဒမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သင္ၾကားေပးသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈကုိမူ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ ထားသည္။

အီရန္၌ ႐ုပ္သံႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားကုိ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ္လည္း အစၥလာမၼစ္ျပည္သူ႔သတင္းဌာနႏွင့္ ပရက္စ္တီဗြီကဲ့သို႔ ႐ုပ္သံဌာနခဲြမ်ားမွာမူ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သတင္းတင္ဆက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply