ပုလဲေမတၱာတိရစာၦန္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၏ ရန္ပံုေငြေစ်းေရာင္းပြဲ(Photo News)

0
29

ပုလဲေမတၱာတိရစာၦန္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၏ ရန္ပံုေငြေစ်းေရာင္းပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အတြင္းဘက္ရွိ ခ်စ္သူမ်ားကြ်န္းတြင္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႔)က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

ပုလဲေမတၱာတိရစာၦန္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၏ ရန္ပံုေငြေစ်းေရာင္းပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အတြင္းဘက္ရွိ ခ်စ္သူမ်ားကြ်န္းတြင္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႔)က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

Leave a Reply