ၾသစေၾတးလ်၌ ပထမဆံုး လိင္တူလက္ထပ္ပဲြျပဳလုပ္

0
152

ဆစ္ဒနီ ဇန္နဝါရီ ၉

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ နယူးေဆာက္ေဝးစ္ျပည္နယ္၌ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ လိင္တူစံုတဲြႏွစ္ဦးသည္ လက္ထပ္မဂၤလာပဲြကိုက်င္းပခဲ့သည္။

ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ားအားကစားပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားသမားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ လုခ္ဆူလီဗန္ႏွင့္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ခေရ႕ဘန္းစ္တုိ႔ လက္ထပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်၌ စက္တင္ဘာတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ မဲေပးၿပီး လိင္တူလက္ထပ္မႈကို ေထာက္ခံခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္က လိင္တူလက္ထပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၾသစေၾတးလ်၏ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ လိင္တူလက္ထပ္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျခြင္းခ်က္ထားရမည့္ အေျခအေန မ်ားအရ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ေလာ္ရန္ ပ႐ိုက္စ္ႏွင့္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေအမီလာကာတို႔လက္ထပ္ခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်၌ ပထမဆံုး လက္ထပ္ရသည့္ လိင္တူစံုတဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ကံေကာင္းသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း ခေရစ္ဘန္းစ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အန္ဒ႐ူခ်တ္တာတန္ႏွင့္ ဂ်ိမ္းစ္ဟမ္ဟီးတို႔သည္လည္း ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လက္ထပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဘန္းစ္ႏွင့္ ဆူလီဗန္တို႔၏ ၾသစေၾတလ်းေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ ကုန္က်ေသာ လက္ထပ္ပဲြကုိ နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ႏွင့္ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ တြင္ က်င္းပခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကုန္က်စရိတ္ကို စိုက္ထုတ္က်ခံခဲ့သည္။

လိင္တူလက္ထပ္မႈကို ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ၎တို႔အနက္ ၁၆ ႏိုင္ငံမွာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

 

ဆစ္ဒနီ ဇန္နဝါရီ ၉

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ နယူးေဆာက္ေဝးစ္ျပည္နယ္၌ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ လိင္တူစံုတဲြႏွစ္ဦးသည္ လက္ထပ္မဂၤလာပဲြကိုက်င္းပခဲ့သည္။

ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ားအားကစားပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားသမားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ လုခ္ဆူလီဗန္ႏွင့္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ခေရ႕ဘန္းစ္တုိ႔ လက္ထပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်၌ စက္တင္ဘာတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ မဲေပးၿပီး လိင္တူလက္ထပ္မႈကို ေထာက္ခံခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္က လိင္တူလက္ထပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၾသစေၾတးလ်၏ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ လိင္တူလက္ထပ္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျခြင္းခ်က္ထားရမည့္ အေျခအေန မ်ားအရ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ေလာ္ရန္ ပ႐ိုက္စ္ႏွင့္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေအမီလာကာတို႔လက္ထပ္ခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်၌ ပထမဆံုး လက္ထပ္ရသည့္ လိင္တူစံုတဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ကံေကာင္းသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း ခေရစ္ဘန္းစ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အန္ဒ႐ူခ်တ္တာတန္ႏွင့္ ဂ်ိမ္းစ္ဟမ္ဟီးတို႔သည္လည္း ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လက္ထပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဘန္းစ္ႏွင့္ ဆူလီဗန္တို႔၏ ၾသစေၾတလ်းေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ ကုန္က်ေသာ လက္ထပ္ပဲြကုိ နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ႏွင့္ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ တြင္ က်င္းပခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကုန္က်စရိတ္ကို စိုက္ထုတ္က်ခံခဲ့သည္။

လိင္တူလက္ထပ္မႈကို ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ၎တို႔အနက္ ၁၆ ႏိုင္ငံမွာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply