တိရစာၦန္အစာ ကုန္ၾကမ္းရွားပါးမႈအတြက္ ျပည္ပ မွ ဂ်ဳံေစ့မ်ား တင္သြင္းရန္ခြင့္ျပဳခ်က္အခက္ခဲေၾကာင့္ အစာအသင္းတစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႔စည္းမည္

0
116

ဇန္နဝါရီ ၈

ေမစု

ေမြးျမဴေရးက႑ တြင္ တိရစာၦန္အစာျပဳလုပ္မႈ အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းကုန္ၾကမ္း မ်ား ရွားပါးျခင္း ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းမ်ားျမင့္ တက္လာမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ျပည္ပ မွ ဂ်ဳံေစ့မ်ား မွာယူတင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တို႔ပူးေပါင္းကာ ေမြးျမဴေရးအစာကုန္ၾကမ္း အတြက္ အသင္း တစ္ခုထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။.

ျပည္တြင္း၌ ေမြးျမဴေရး အစာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျပည္ပမွဂ်ဳံေစ့ မ်ားတင္သြင္း ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနFDA ၊ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန မ်ားမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေစ့ႏွင့္ပက္သက္ သည့္ ဥပေဒျပဌာန္း ထားမႈ တြင္ ဥပေဒ ႏွင့္ညိွစြန္းသျဖင့္တင္သြင္းခြင့္ မျပဳေၾကာင္းသိရသည္။

” ေမြးျမဴေရး အစာမွာ သုံးေနတဲ့ ေျပာင္းက ေစ်းျမင့္တာေတြ ဝယ္မရတာေတြရွိေတာ့ ။ဂ်ဳံစိကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေတာ့ ေျပာင္းနဲ႔မကြာေတာ့ဘူး။ ေစ်းလည္းသက္သာတယ္။ တင္သြင္းခြင့္ မေပးဘူးျဖစ္ေနေတာ့ ။ဒါကိုေျဖရွင္းဖို႔ ငါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေမြးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေပါင္းျပီး အစာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔ၿပီး အစာကုန္ၾကမ္းေရာ ကုန္ေခ်ာေရာ အတြက္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ဝင္မယ္။ ဝင္ျပီးက်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အစာကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူ ဖို႕လုပ္ေဆာင္မယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေမြးျမဴေရးအစာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ေဒါက္တာသက္မွဴး ကေျပာသည္။

ေမြးျမဴေရး အစာအတြက္အဓိကထားသုံးစြဲေသာ ေျပာင္းသီးႏွံ ကိုရွမ္းျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ဝယ္ယူၾကရၿပီး လက္ရွိတြင္ ယင္းေဒသမ်ားသို႔ တရုတ္ဝယ္လတ္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ဝယ္ယူ လာၾကသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးအစာအတြက္ ဝယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းသက္သာေသာ ျပည္ပအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံ မွဂ်ဳံေစ့ကို ဝယ္ယူ ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ကြန္တိန္နာ အလုံး ၆၀နီးပါး ဝင္ရန္ ရွိေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၂ဒသမ ၁ မီလီယံတန္ခ်ိန္ ထြက္ရွိခဲ့ရာ တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ ၁ဒသမ ၂ မီလီယံတန္ခ်ိန္တင္ပို႔ ခဲ့ဲျပီး ျပည္တြင္း သုံးစြဲမႈ တန္ခ်ိန္ ၉သိန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၈

ေမစု

ေမြးျမဴေရးက႑ တြင္ တိရစာၦန္အစာျပဳလုပ္မႈ အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းကုန္ၾကမ္း မ်ား ရွားပါးျခင္း ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းမ်ားျမင့္ တက္လာမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ျပည္ပ မွ ဂ်ဳံေစ့မ်ား မွာယူတင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တို႔ပူးေပါင္းကာ ေမြးျမဴေရးအစာကုန္ၾကမ္း အတြက္ အသင္း တစ္ခုထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။.

ျပည္တြင္း၌ ေမြးျမဴေရး အစာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျပည္ပမွဂ်ဳံေစ့ မ်ားတင္သြင္း ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနFDA ၊ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန မ်ားမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေစ့ႏွင့္ပက္သက္ သည့္ ဥပေဒျပဌာန္း ထားမႈ တြင္ ဥပေဒ ႏွင့္ညိွစြန္းသျဖင့္တင္သြင္းခြင့္ မျပဳေၾကာင္းသိရသည္။

” ေမြးျမဴေရး အစာမွာ သုံးေနတဲ့ ေျပာင္းက ေစ်းျမင့္တာေတြ ဝယ္မရတာေတြရွိေတာ့ ။ဂ်ဳံစိကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေတာ့ ေျပာင္းနဲ႔မကြာေတာ့ဘူး။ ေစ်းလည္းသက္သာတယ္။ တင္သြင္းခြင့္ မေပးဘူးျဖစ္ေနေတာ့ ။ဒါကိုေျဖရွင္းဖို႔ ငါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေမြးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေပါင္းျပီး အစာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔ၿပီး အစာကုန္ၾကမ္းေရာ ကုန္ေခ်ာေရာ အတြက္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ဝင္မယ္။ ဝင္ျပီးက်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အစာကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူ ဖို႕လုပ္ေဆာင္မယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေမြးျမဴေရးအစာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ေဒါက္တာသက္မွဴး ကေျပာသည္။

ေမြးျမဴေရး အစာအတြက္အဓိကထားသုံးစြဲေသာ ေျပာင္းသီးႏွံ ကိုရွမ္းျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ဝယ္ယူၾကရၿပီး လက္ရွိတြင္ ယင္းေဒသမ်ားသို႔ တရုတ္ဝယ္လတ္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ဝယ္ယူ လာၾကသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးအစာအတြက္ ဝယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းသက္သာေသာ ျပည္ပအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံ မွဂ်ဳံေစ့ကို ဝယ္ယူ ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ကြန္တိန္နာ အလုံး ၆၀နီးပါး ဝင္ရန္ ရွိေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၂ဒသမ ၁ မီလီယံတန္ခ်ိန္ ထြက္ရွိခဲ့ရာ တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ ၁ဒသမ ၂ မီလီယံတန္ခ်ိန္တင္ပို႔ ခဲ့ဲျပီး ျပည္တြင္း သုံးစြဲမႈ တန္ခ်ိန္ ၉သိန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply