ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါးေတာင္ စစ္ေရွာင္စခန္း(Photo News)

0
36

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါးေတာင္ စစ္ေရွာင္စခန္း တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဇန္နဝါနရီ ၆ရက္ေန႔ကေ ေတြရစဥ္

Photo – MPA

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါးေတာင္ စစ္ေရွာင္စခန္း တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဇန္နဝါနရီ ၆ရက္ေန႔ကေ ေတြရစဥ္

Photo – MPA

Leave a Reply