အလုပ္သမား ၃၀၀ေက်ာ္ စက္ရုံေရွ႕စုေဝး(Photo News)

0
38

ယခင္အစိုးရပိုင္အျဖစ္ကေန ပုဂၢလိကကို ငွားရမ္းထားေသာ ဂုန္နီအိတ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ားအား အရႈံးေပၚသည္ဟုဆိုကာ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး အုတ္က်င္းမွတ္တိုင္အနီးရွိ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ကုမၸဏီလီမိတက္ အုတ္က်င္း ဂုန္နီအိတ္စက္ရုံက အလုပ္ထုတ္ပယ္သျဖင့္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၉ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွစတင္၍ စက္ရုံေရွ႕၌ အလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ စုေဝးခ့ဲၾကသည္။

Photo – Sithu / MPA

ယခင္အစိုးရပိုင္အျဖစ္ကေန ပုဂၢလိကကို ငွားရမ္းထားေသာ ဂုန္နီအိတ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ားအား အရႈံးေပၚသည္ဟုဆိုကာ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး အုတ္က်င္းမွတ္တိုင္အနီးရွိ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ကုမၸဏီလီမိတက္ အုတ္က်င္း ဂုန္နီအိတ္စက္ရုံက အလုပ္ထုတ္ပယ္သျဖင့္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၉ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွစတင္၍ စက္ရုံေရွ႕၌ အလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ စုေဝးခ့ဲၾကသည္။

Photo – Sithu / MPA

Leave a Reply