ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ကန္႔ကြက္လႊာတင္ခံရ

0
103

ဇန္နဝါရီ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ေဒၚနန္းေထြးမံႈက ေရြးေကာက္ပြဲ ကန္႔ကြက္လႊာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဝင္အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ဦးစိုင္းေအာင္ႀကည္ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ေဒၚနန္းေထြးမႈံ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္အုန္း ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေဌး တို႔နွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးေကာက္ခံခဲ့သူျဖစ္သည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ ၏ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္သည္ မဲရံုအတြင္း ပါတီလိုဂို ပါ ရင္ထိုးတပ္၍ မဲရံုေစာင့္ျခင္း ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တြင္ ထိန္ခ်န္ထားသည့္ ေငြစာရင္းမ်ားရွိေနျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ က သိရသည္ ။

“ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေလးဆယ့္ငါးရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္လႊာတင္ရတာ ။ ခုကန္႔ကြက္လႊာကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ပို႔လိုက္ၿပီ ။ ျပည္ေထာင္စုကေန အဖြဲ႕ဖြဲ႕ေပးၿပီး စစ္ေဆးမွာျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအခါက်မွ သက္ေသေတြကို စစ္ေဆးမယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမဲဆႏၵနယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၄၂၄၆၃ ဦးရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ လာေရာက္မဲေပးသူ ၁၇၉၄၆ ဦးရွိကာ ခိုင္လံုမဲ ၁၇၆၀၆ မဲရရွိခဲ့သည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ က ၇၁၆၇ မဲ ၊ ၄၀.၇၁ ရာခိုင္နႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္(ခ)ဦးစိုင္းထြန္းစိန္(ခ)ဦးေက်ာ္စိန္ကို ဒီဇင္ဘာ(၁၄)ရက္ေန႔ကက်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝးတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ပုဒ္မခြဲ (စ)၊ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)၊ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ (ခ) ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ (ခ) ဦးေက်ာ္စိန္ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ေဒၚနန္းေထြးမံႈက ေရြးေကာက္ပြဲ ကန္႔ကြက္လႊာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဝင္အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ဦးစိုင္းေအာင္ႀကည္ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ေဒၚနန္းေထြးမႈံ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္အုန္း ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေဌး တို႔နွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးေကာက္ခံခဲ့သူျဖစ္သည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ ၏ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္သည္ မဲရံုအတြင္း ပါတီလိုဂို ပါ ရင္ထိုးတပ္၍ မဲရံုေစာင့္ျခင္း ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တြင္ ထိန္ခ်န္ထားသည့္ ေငြစာရင္းမ်ားရွိေနျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ က သိရသည္ ။

“ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေလးဆယ့္ငါးရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္လႊာတင္ရတာ ။ ခုကန္႔ကြက္လႊာကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ပို႔လိုက္ၿပီ ။ ျပည္ေထာင္စုကေန အဖြဲ႕ဖြဲ႕ေပးၿပီး စစ္ေဆးမွာျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအခါက်မွ သက္ေသေတြကို စစ္ေဆးမယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမဲဆႏၵနယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၄၂၄၆၃ ဦးရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ လာေရာက္မဲေပးသူ ၁၇၉၄၆ ဦးရွိကာ ခိုင္လံုမဲ ၁၇၆၀၆ မဲရရွိခဲ့သည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ က ၇၁၆၇ မဲ ၊ ၄၀.၇၁ ရာခိုင္နႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္ ။

ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္(ခ)ဦးစိုင္းထြန္းစိန္(ခ)ဦးေက်ာ္စိန္ကို ဒီဇင္ဘာ(၁၄)ရက္ေန႔ကက်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝးတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ပုဒ္မခြဲ (စ)၊ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)၊ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ (ခ) ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ (ခ) ဦးေက်ာ္စိန္ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

Leave a Reply