သံုးလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ ရံုးပါင္း ၃၀ ဖြင့္သြားမည္

0
63

ဇန္နဝါရီ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၁၈ ခုနွစ္ထဲက ပါတီမွတ္ပံုတင္က်ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ပါတီ အေနျဖင့္ သံုးလအတြင္း တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ပါတီ ရံုးပါင္း ၃၀ ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ဒုကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်ာ က ေျပာသည္ ။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ ပါတီရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ထပ္မံ၍ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ရံုးခန္းမ်ားအျပင္ ခရိုင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ရံုးမ်ားလည္း ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဇန္နဝါရီလကေန ေနာက္သံုးလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးေပါင္း ၃၀ ကို ဖြင့္နိုင္ဖို႔ စီမံခ်က္ခ်ေနတယ္ ။ ခုေတာ့စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရံုးခန္းဖြင့္နိုင္ၿပီ ဒီလထဲမွာပဲ ရန္ကုန္ နဲ႔ ဧရာဝတီမွာ ဖြင့္နိုင္ဖို႔ လုပ္သြားမယ္။´´ ဟု ျပည္သူ႔ပါတီ ဒုကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်ာ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ပါတီအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားအေရး ၊ လယ္သမားအေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိ အစိုးရအား အႀကံေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီက မွတ္ပံုတင္က်တာ အခုမွ လပိုင္းေလာက္ပဲရွိေသးတယ္ ။ အခုမွ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ အသံေတြကို နားေထာင္တုန္း အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို စီစစ္တုန္းရွိေသးတယ္ ။ ၿပီးေတာ့မွ ပါတီထံတင္ျပလာတဲ့ အရာေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာအလိုက္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကို ေပးရမယ္ ။ ဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရမယ္ဆိုတာ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္း ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာပါ ။´´ ဟု ျပည္သူ႔ပါတီ ဒုကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်ာ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ျပည္သူ႔ပါတီ အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ – ၉ နွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ေၾကျငာခဲ့သည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၁၈ ခုနွစ္ထဲက ပါတီမွတ္ပံုတင္က်ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ပါတီ အေနျဖင့္ သံုးလအတြင္း တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ပါတီ ရံုးပါင္း ၃၀ ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ဒုကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်ာ က ေျပာသည္ ။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ ပါတီရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ထပ္မံ၍ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ရံုးခန္းမ်ားအျပင္ ခရိုင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ရံုးမ်ားလည္း ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဇန္နဝါရီလကေန ေနာက္သံုးလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးေပါင္း ၃၀ ကို ဖြင့္နိုင္ဖို႔ စီမံခ်က္ခ်ေနတယ္ ။ ခုေတာ့စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရံုးခန္းဖြင့္နိုင္ၿပီ ဒီလထဲမွာပဲ ရန္ကုန္ နဲ႔ ဧရာဝတီမွာ ဖြင့္နိုင္ဖို႔ လုပ္သြားမယ္။´´ ဟု ျပည္သူ႔ပါတီ ဒုကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်ာ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ပါတီအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားအေရး ၊ လယ္သမားအေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိ အစိုးရအား အႀကံေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီက မွတ္ပံုတင္က်တာ အခုမွ လပိုင္းေလာက္ပဲရွိေသးတယ္ ။ အခုမွ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ အသံေတြကို နားေထာင္တုန္း အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို စီစစ္တုန္းရွိေသးတယ္ ။ ၿပီးေတာ့မွ ပါတီထံတင္ျပလာတဲ့ အရာေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာအလိုက္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကို ေပးရမယ္ ။ ဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရမယ္ဆိုတာ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္း ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာပါ ။´´ ဟု ျပည္သူ႔ပါတီ ဒုကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်ာ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ျပည္သူ႔ပါတီ အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ – ၉ နွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ေၾကျငာခဲ့သည္ ။

Leave a Reply