“ဦးေဇာ္ေဌးေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတႀကီးမွာ စစ္မက္လိုလားသူအျဖစ္ သေဘာသက္ေရာက္ေန” ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ေျပာ

0
121

ဇန္နဝါရီ ၁၄
ညိဳမိႈင္း

ႏုိင္ငံသစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔အား ယေန႔ စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္လာစဥ္ ဦးေဇာ္ေဌး၏ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼႀကီးမွာ စစ္မက္လိုလားသူ အျဖစ္သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကင္းစခန္း ေလးခုတုိ႔အား AA မွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား၌ AA အဖြဲ႔ကအား အျမစ္ျပတ္ႏိွမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါကရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကာလံုေခၚပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနတာရွိတယ္။ ကာလံုသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ပတသက္တဲ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ျပန္သံုးသပ္ရမယ့္ကာလမွာ ကိုေဇာ္ေဌးက ေျပာလိုက္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဟာ စစ္မက္လိုလားတဲ့ စစ္ဝါဒီသေဘာ ေျပာသြားတာရွိတယ္။ သမၼတရံုးကထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာမျဖစ္သင့္ဘူး။ သမၼတႀကီးက ျဖန္ေျဖတာပဲျဖစ္ရမယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို စစ္မဲ့ဇုန္ျဖစ္သြားေစခ်င္ၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔လို အပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို စစ္မဲ့ဇုန္ျဖစ္သြားေစခ်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကိုျပန္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လိုၿပီ။ အမုန္းလိုင္းေတြျဖတ္ေနတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကေန အမုန္းလိုင္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးကို ေရာက္သြားမွာ အင္မတန္စိုးရိမ္တယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး အားလံုးက ျပည္ေထာင္စုကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မွသာလ်ွင္ ဆက္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၄
ညိဳမိႈင္း

ႏုိင္ငံသစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔အား ယေန႔ စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္လာစဥ္ ဦးေဇာ္ေဌး၏ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼႀကီးမွာ စစ္မက္လိုလားသူ အျဖစ္သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကင္းစခန္း ေလးခုတုိ႔အား AA မွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား၌ AA အဖြဲ႔ကအား အျမစ္ျပတ္ႏိွမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါကရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကာလံုေခၚပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနတာရွိတယ္။ ကာလံုသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ပတသက္တဲ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ျပန္သံုးသပ္ရမယ့္ကာလမွာ ကိုေဇာ္ေဌးက ေျပာလိုက္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဟာ စစ္မက္လိုလားတဲ့ စစ္ဝါဒီသေဘာ ေျပာသြားတာရွိတယ္။ သမၼတရံုးကထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာမျဖစ္သင့္ဘူး။ သမၼတႀကီးက ျဖန္ေျဖတာပဲျဖစ္ရမယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို စစ္မဲ့ဇုန္ျဖစ္သြားေစခ်င္ၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔လို အပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို စစ္မဲ့ဇုန္ျဖစ္သြားေစခ်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကိုျပန္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လိုၿပီ။ အမုန္းလိုင္းေတြျဖတ္ေနတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကေန အမုန္းလိုင္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးကို ေရာက္သြားမွာ အင္မတန္စိုးရိမ္တယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး အားလံုးက ျပည္ေထာင္စုကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မွသာလ်ွင္ ဆက္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply