၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးႏႈတ္ထြက္သည့္သတင္းအတြက္ ဦးေဇာ္ေဌး ေျဖရွင္း

0
480

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊၂၀၁၈

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုတို႔ႏႈတ္ထြက္သည့္သတင္းမ်ားမွာမွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ၎၏Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းလုိက္သည္။

ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းက State Counsellor Office Information Committee အမည္ျဖင့္ Page အတုတြင္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ႏွင့္ဦးညီပုတို႔ကိုသမၼတဦးထင္ေက်ာ္က “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄ ၊ ပုဒ္မခဲြ(က) ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးသို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ ၊ ပုဒ္မခဲြ (က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏႈတ္ ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္”ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔ေၾကညာစာတစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါ။ တရား၀င္သတင္းထုတ္ ျပန္လွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ၊ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ စသည့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။အမိန္႔ေၾကညာစာ အတုမ်ားစတင္ျဖန္႔ခ်ီ သည့္ Facebook Account သို႔မဟုတ္Facebook Page မ်ားသိရွိရပါက Message/ CBမွ ေပးပို႔ၾကပါရန္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းထားသည္။

Page အတုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ Facebook သို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကိုထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမျပဳရန္ ဦးေဇာ္ေဌးကေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ယခုရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ ၊တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ အေျပာင္း အလဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊၂၀၁၈

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုတို႔ႏႈတ္ထြက္သည့္သတင္းမ်ားမွာမွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ၎၏Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းလုိက္သည္။

ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းက State Counsellor Office Information Committee အမည္ျဖင့္ Page အတုတြင္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ႏွင့္ဦးညီပုတို႔ကိုသမၼတဦးထင္ေက်ာ္က “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄ ၊ ပုဒ္မခဲြ(က) ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးသို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ ၊ ပုဒ္မခဲြ (က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏႈတ္ ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္”ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔ေၾကညာစာတစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါ။ တရား၀င္သတင္းထုတ္ ျပန္လွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ၊ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ စသည့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။အမိန္႔ေၾကညာစာ အတုမ်ားစတင္ျဖန္႔ခ်ီ သည့္ Facebook Account သို႔မဟုတ္Facebook Page မ်ားသိရွိရပါက Message/ CBမွ ေပးပို႔ၾကပါရန္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းထားသည္။

Page အတုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ Facebook သို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကိုထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမျပဳရန္ ဦးေဇာ္ေဌးကေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ယခုရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ ၊တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ အေျပာင္း အလဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

Leave a Reply