ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ မွ ရြာသူ/သား (၄၀၀) ခန္႔ ျပည္သူ႔ပါတီ ဝင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာတင္

0
133

ဇန္နဝါရီ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ မွ ရြာသူ/သား (၄၀၀) ခန္႔ ျပည္သူ႔ပါတီ ဝင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာတင္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းျပည္သူ႔ပါတီ ပါတီဝင္အျဖစ္ အဆိုျပဳလႊာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေသခ်ာစီစစ္၍ ပါတီဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တျခားပါတီဝင္ထားသူမ်ားကို လက္ခံသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တစ္ခ်ိဳ႕က လူတစ္ဦးတည္းနဲ႔ ပါတီအမ်ားႀကီးမွာဝင္ထားတာရွိတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကေတာ့ ပါတီဝင္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အျခားပါတီကေန နႈတ္ထြက္ၿပီး နႈတ္ထြက္စာနဲ႔ ဝင္မွ လက္ခံမယ္ ။ ခုလည္း အဆိုျပဳလႊာေတြကို စီစစ္သြားမယ္။ ဘယ္ေတာ့ ပါတီဝင္အျဖစ္လက္မယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာနိုင္ေသးဘူး” ဟု ျပည္သူ႕ပါတီ မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၱာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ယင္းေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ေဆာက္လုပ္မႈကို ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ မွ ရြာသူ/သား (၄၀၀) ခန္႔ ျပည္သူ႔ပါတီ ဝင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာတင္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းျပည္သူ႔ပါတီ ပါတီဝင္အျဖစ္ အဆိုျပဳလႊာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေသခ်ာစီစစ္၍ ပါတီဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တျခားပါတီဝင္ထားသူမ်ားကို လက္ခံသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တစ္ခ်ိဳ႕က လူတစ္ဦးတည္းနဲ႔ ပါတီအမ်ားႀကီးမွာဝင္ထားတာရွိတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကေတာ့ ပါတီဝင္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အျခားပါတီကေန နႈတ္ထြက္ၿပီး နႈတ္ထြက္စာနဲ႔ ဝင္မွ လက္ခံမယ္ ။ ခုလည္း အဆိုျပဳလႊာေတြကို စီစစ္သြားမယ္။ ဘယ္ေတာ့ ပါတီဝင္အျဖစ္လက္မယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာနိုင္ေသးဘူး” ဟု ျပည္သူ႕ပါတီ မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၱာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ယင္းေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ေဆာက္လုပ္မႈကို ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

Leave a Reply