အဂတိအမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ မန္းတိုင္း ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမအား ရံုးထုတ္

0
137

ဇန္နဝါရီ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိအမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမ အားဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသအားစစ္ေဆးခဲ့သည္ ။

ရံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ေငြေၾကးေပးခဲ့ရသည့္ ကုမၸဏီ(၆)ခုအနက္ မႏၲေလး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သူ ဦးေနသူရအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ရံုးခ်ိန္းကို ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔သို႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအမႈနွင့္ပတ္သက္၍ တရားလိုအပါအဝင္ လိုျပသက္ေသ (၁၂) ဦးတင္ျပထားၿပီး (၆) ဦးအထိ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ဘတ္ဂ်က္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္တို႔မွ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ ၂၅% ကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝထုတ္ေပးရာ၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္နွင့္ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီ(၆)ခုထံမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ၃% ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ (၁၀.၂၇၈) သန္း ေက်ာ္အား “ရံုးစရိတ္/ေငြထုတ္စရိတ္´´ ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မမွန္မကန္ပိတ္ပင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အပုိေၾကးျဖတ္ေတာက္ ေတာင္းခံရယူ အဂတိလုိက္စား ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမစ္ငယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာႏွင့္ အမႈတြဲျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ မွာ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိအမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမ အားဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသအားစစ္ေဆးခဲ့သည္ ။

ရံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ေငြေၾကးေပးခဲ့ရသည့္ ကုမၸဏီ(၆)ခုအနက္ မႏၲေလး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သူ ဦးေနသူရအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ရံုးခ်ိန္းကို ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔သို႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအမႈနွင့္ပတ္သက္၍ တရားလိုအပါအဝင္ လိုျပသက္ေသ (၁၂) ဦးတင္ျပထားၿပီး (၆) ဦးအထိ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ဘတ္ဂ်က္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္တို႔မွ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ ၂၅% ကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝထုတ္ေပးရာ၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္နွင့္ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီ(၆)ခုထံမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ၃% ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ (၁၀.၂၇၈) သန္း ေက်ာ္အား “ရံုးစရိတ္/ေငြထုတ္စရိတ္´´ ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မမွန္မကန္ပိတ္ပင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အပုိေၾကးျဖတ္ေတာက္ ေတာင္းခံရယူ အဂတိလုိက္စား ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမစ္ငယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာႏွင့္ အမႈတြဲျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ မွာ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply