ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိနွင့္ အျခားစစ္သည္ ၈၂၀ ေက်ာ္အား အေရးယူထား

0
82

ဇန္န၀ါရီ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အတြင္း ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားနွင့္ အျခားအဆင့္ စစ္သည္ ၈၂၀ ေက်ာ္အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္း၀င္းကေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၇ ကေန စၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ILO ဘက္က တင္ျပလာတဲ့ အမႈတြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူခဲ့ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္း၀င္းကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ National Complaints Mechnism တည္ေထာင္နိုင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္း၀င္းမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မငတြင္ ILO ဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ အရာရွိ ၆၄ ဦး၊အျခားအဆင့္ ၃၁၅ ဦးႏွင့္CTFMR မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ အရာရွိ ၉၆ ဦးနွင့္ အျခားအဆင့္ ၃၅၂ ဦးအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္ခ်ျခင္း၊စစ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္ခ်ျခင္း၊စစ္ဘက္အခ်ဳပ္ခ်ျခင္းနွင့္ ရာထူးေလ်ာ့ျခင္း စသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားပေပ်ာက္ေစနုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံအဆင့္ တိုင္ၾကားမႈယႏၱရားအား ILO ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အတြင္း ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားနွင့္ အျခားအဆင့္ စစ္သည္ ၈၂၀ ေက်ာ္အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္း၀င္းကေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၇ ကေန စၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ILO ဘက္က တင္ျပလာတဲ့ အမႈတြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူခဲ့ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္း၀င္းကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ National Complaints Mechnism တည္ေထာင္နိုင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္း၀င္းမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မငတြင္ ILO ဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ အရာရွိ ၆၄ ဦး၊အျခားအဆင့္ ၃၁၅ ဦးႏွင့္CTFMR မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ အရာရွိ ၉၆ ဦးနွင့္ အျခားအဆင့္ ၃၅၂ ဦးအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္ခ်ျခင္း၊စစ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္ခ်ျခင္း၊စစ္ဘက္အခ်ဳပ္ခ်ျခင္းနွင့္ ရာထူးေလ်ာ့ျခင္း စသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားပေပ်ာက္ေစနုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံအဆင့္ တိုင္ၾကားမႈယႏၱရားအား ILO ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply