လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ျပီးဆႏၵျပ

0
115

လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ျပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အားေထာက္ခံႀကဳိဆုိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကုိ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ျပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အားေထာက္ခံႀကဳိဆုိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကုိ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply