ဇင္ဘာေဘြ သမၼတကေတာ္ေဟာင္း ဂေရ႕စ္မူဂါဘီ ပါရဂူဘဲြ႕ မွန္ကန္စြာ ရယူခဲ့ျခင္းရွိ၊မရွိ စစ္ေဆး

0
188
ဟာရာရီ ဇန္နဝါရီ ၁၀
 
 
ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္မူဂါဘီသည္ ပါရဂူဘဲြ႕ကို လိမ္လည္ ရယူခဲ့ျခင္း ရွိ ၊မရွိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇင္ဘာေဘြ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 
 
 
 
ဇင္ဘာေဘြတကၠသိုလ္ရွိ ကထိကမ်ားက ယင္းပါရဂူဘဲြ႕ ရယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသုေတသနျပဳလုပ္ရၿပီး က်မ္းတင္မွသာ ပါရဂူဘဲြ႕ရရွိေလ့ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းအပ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီသည္ ပါရဂူဘဲြ႕အပ္ႏွင္းခံခဲ့ရသည္။ လိမ္လည္ရယူျခင္းမရွိေၾကာင္း မစၥမူဂါဘီက ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။
 
 
 
 
 
မယံုၾကည္သူမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပါရဂူဘဲြ႕ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစၥမူဂါဘီက စက္တင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရပါတီညီလာခံ၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇင္ဘာေဘြတကၠသုိလ္က ၎ကို ပါရဂူဘဲြ႕ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတကၠသိုလ္မွ ကထိကမ်ားက မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
 
 
မစၥမူဂါဘီ ပါရဂူဘဲြ႕အတြက္ ပညာဆည္းပူးေနသည္ကို မသိရွိခ့ဲေၾကာင္း ကထိကမ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဇင္ဘာေဘြ အင္ဒီပန္းဒင့္သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မစၥမူဂါဘီ၏ ပါရဂူဘဲြ႕က်မ္း အေၾကာင္းအရာကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္မႈမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
 
 
မစၥမူဂါဘီကို ယင္းအခ်ိိန္က သမၼတျဖစ္သလို ဇင္ဘာေဘြတကၠသုိလ္၏ အဓိပတိတာဝန္လည္း ယူထားသည့္ ေရာဘတ္မူဂါဘီက ပါရဂူဘဲြ႕ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥမူဂါဘီသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ေနရာကိုဆက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီတြင္း အကဲြအၿပဲမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္တပ္သည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ ေရာဘတ္မူဂါဘီကုိ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။
 
 
 
မူဂါဘီသည္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
 
 
 
Source:BBC
 
 
႐ုိးေျမ
 
 
ဟာရာရီ ဇန္နဝါရီ ၁၀
 
 
ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္ မူဂါဘီသည္ ပါရဂူဘဲြ႕ကို လိမ္လည္ရယူခဲ့ျခင္း ရွိ ၊မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇင္ဘာေဘြအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 
 
 
 
ဇင္ဘာေဘြတကၠသိုလ္ရွိ ကထိကမ်ားက ယင္းပါရဂူဘဲြ႕ ရယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသုေတသနျပဳလုပ္ရၿပီး က်မ္းတင္မွသာ ပါရဂူဘဲြ႕ရရွိေလ့ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းအပ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီသည္ ပါရဂူဘဲြ႕အပ္ႏွင္းခံခဲ့ရသည္။ လိမ္လည္ရယူျခင္းမရွိေၾကာင္း မစၥမူဂါဘီက ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။
 
 
 
 
 
မယံုၾကည္သူမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပါရဂူဘဲြ႕ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစၥမူဂါဘီက စက္တင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရပါတီညီလာခံ၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇင္ဘာေဘြတကၠသုိလ္က ၎ကို ပါရဂူဘဲြ႕ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတကၠသိုလ္မွ ကထိကမ်ားက မေက်မနပ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
 
 
မစၥမူဂါဘီ ပါရဂူဘဲြ႕အတြက္ ပညာဆည္းပူးေနသည္ကို မသိရွိခ့ဲေၾကာင္း ကထိကမ်ား၏ေလွ်ာက္ထားစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဇင္ဘာေဘြ အင္ဒီပန္းဒင့္သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မစၥမူဂါဘီ၏ ပါရဂူဘဲြ႕က်မ္း အေၾကာင္းအရာကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္မႈမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
 
 
မစၥမူဂါဘီကို ယင္းအခ်ိိန္က သမၼတျဖစ္သလို ဇင္ဘာေဘြတကၠသုိလ္၏ အဓိပတိတာဝန္လည္းယူထားသည့္ ေရာဘတ္မူဂါဘီက ပါရဂူဘဲြ႕ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥမူဂါဘီသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ေနရာကိုဆက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီတြင္း အကဲြအၿပဲမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္တပ္သည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ ေရာဘတ္မူဂါဘီကုိ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။
 
 
 
မူဂါဘီသည္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
 
 
 
Source:BBC
 
 
႐ုိးေျမ

Leave a Reply