ထုိင္း၌ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကုိ မွတ္ပံုမတင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္

0
185
 
A ‘Phantom 2’ drone by DJI company flies during the 4th Intergalactic Meeting of Phantom’s Pilots (MIPP) in an open secure area in the Bois de Boulogne, Paris, in this March 16, 2014 file photo. REUTERS/Charles Platiau/Files
ဘန္ေကာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၀
 
ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္( ဒ႐ုန္း) အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ကိုေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရအရာရွိမ်ားက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
 
 
ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကထုတ္ျပန္ထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳပါက သက္ညႇာျခင္းမရွိဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
 
 
 
 
ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအပတ္တြင္ စတင္သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးအတြက္မွစၿပီး အေပ်ာ္အတြက္၊ သိပၸံပညာေလ့လာေရးအတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားအထိ အက်ံဳးဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
 
 
 
 
ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္မွစၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ကို အသံုးျပဳသူ မည္သူမဆိုသည္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ဘတ္သ္ ၁၀၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၃၁၀၀) ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ႐ုပ္သံလႊင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန( အင္န္ဘီတီစီ)က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေလးခ်ိန္ ၂၅၀ ဂရမ္ေအာက္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားမွာမူ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိထားသည္။ အေမရိကန္တြင္ရွိ ကင္းလြတ္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္လည္း တူညီသည္။
 
 
 
 
 
ယခုအခ်ိန္အထိ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ၈၀၀၀ ကိုမွတ္ပံုတင္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ ပ်ံသန္းေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႕ထံတြင္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားဝင္ေရာက္မည့္ ရာသီႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္သည့္ အခ်ိန္တို႔ တိုက္ဆုိင္ေနသည္။
 
 
 
 
ကံေတာ္ကုန္သြားခဲ့သည့္ ထုိင္းဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာေဒဇအား မီးသၿဂႋဳဟ္သည့္ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း ယင္းအခမ္းအနားတစ္ဝုိက္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္လံုးဝပ်ံသန္းျခင္းမရွိရဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
 
 
 
 
Source:AFP
 
 
႐ုိးေျမ
 
ဘန္ေကာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၀
 
ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္( ဒ႐ုန္း) အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ကိုေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရအရာရွိမ်ားက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
 
 
ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကထုတ္ျပန္ထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳပါက သက္ညႇာျခင္းမရွိဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
 
 
 
 
ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအပတ္တြင္ စတင္သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးအတြက္မွစၿပီး အေပ်ာ္အတြက္၊ သိပၸံပညာေလ့လာေရးအတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားအထိ အက်ံဳးဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
 
 
 
 
ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္မွစၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ကို အသံုးျပဳသူမည္သူမဆိုသည္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ဘတ္သ္ ၁၀၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၃၁၀၀) ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား႐ုပ္သံလႊင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန( အင္န္ဘီတီစီ)က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေလးခ်ိန္ ၂၅၀ ဂရမ္ေအာက္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားမွာမူ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိထားသည္။ အေမရိကန္တြင္ရွိ ကင္းလြတ္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္လည္း တူညီသည္။
 
 
 
 
 
ယခုအခ်ိန္အထိ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ၈၀၀၀ ကိုမွတ္ပံုတင္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ ပ်ံသန္းေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႕ထံတြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားဝင္ေရာက္မည့္ ရာသီႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္သည့္ အခ်ိန္တို႔ တိုက္ဆုိင္ေနသည္။
 
 
 
 
ကံေတာ္ကုန္သြားခဲ့သည့္ ထုိင္းဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာေဒဇအား မီးသၿဂႋဳဟ္သည့္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း ယင္းအခမ္းအနားတစ္ဝုိက္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္လံုးဝပ်ံသန္းျခင္းမရွိရဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
 
 
 
 
Source:AFP
 
 
႐ုိးေျမ

Leave a Reply