အိႏိၵယ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္မရပ္ဘဲ ေနခြင့္ရွိဟု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဆံုးျဖတ္

0
167

နယူးေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၀

အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ ႐ုပ္ရွင္မျပမီ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္စဥ္တြင္ မတ္တပ္ရပ္ကာ အေလးျပဳရမည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာလွ်င္လည္းရေၾကာင္း အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္တြင္ မတ္တပ္မရပ္မေနရဟု ယခင္က ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းကုိ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရက ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ယခင္ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ကိုေျပာင္းလဲၿပီး ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး အေလးျပဳျခင္းမကို မလုပ္မေနရ လုပ္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ယင္းဆံုးျဖတ္္ခ်က္သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရ ဗရာတီယဇာနတပါတီက ေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ကီရာလာျပည္နယ္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ကလပ္က တရား႐ုံးမွတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ လူမ်ားအား မတ္တပ္ရပ္ခုိင္းျခင္းသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျပင္ပိုင္းေလးစားမႈႏွင့္ အတြင္းပိုင္း တကယ္ေလးစားမႈတို႔ၾကား တန္းညိႇလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ႐ုပ္ရွင္ကလပ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိ ပံုမွန္ဖြင့္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ယင္းဓေလ့ကိုက်င့္သံုးမႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ပထမဆံုးျဖတ္္ခ်က္ခ်ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိႏိၵယျပည္နယ္ ၂၉ ခုတို႔တြင္ တူညီေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိဘဲ ျပည္နယ္အလိုက္သာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

 

 

 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မေလးစားမႈျဖင့္ လူမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရႏုိင္ေျခ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ မသန္စြမ္းတစ္ဦးသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း ဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္မရပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မြမ္ဘုိင္း၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ မိတ္ေဆြေတာင္အာဖရိကသားတစ္ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္မရပ္မႈေၾကာင့္ လူအုပ္ႀကီး၏ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ကီရာလာျပည္နယ္၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္မရပ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစဲဲြဆုိ ခံခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

နယူးေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၀

အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ ႐ုပ္ရွင္မျပမီ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္စဥ္တြင္ မတ္တပ္ရပ္ကာ အေလးျပဳရမည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာလွ်င္လည္းရေၾကာင္း အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္တြင္ မတ္တပ္မရပ္မေနရဟု ယခင္က ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းကုိ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရက ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ယခင္ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ကိုေျပာင္းလဲၿပီး ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး အေလးျပဳျခင္းမကို မလုပ္မေနရ လုပ္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ယင္းဆံုးျဖတ္္ခ်က္သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရ ဗရာတီယဇာနတပါတီက ေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ကီရာလာျပည္နယ္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ကလပ္က တရား႐ုံးမွတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ လူမ်ားအား မတ္တပ္ရပ္ခုိင္းျခင္းသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျပင္ပိုင္းေလးစားမႈႏွင့္ အတြင္းပိုင္း တကယ္ေလးစားမႈတို႔ၾကား တန္းညိႇလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ႐ုပ္ရွင္ကလပ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိ ပံုမွန္ဖြင့္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ယင္းဓေလ့ကိုက်င့္သံုးမႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ပထမဆံုးျဖတ္္ခ်က္ခ်ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိႏိၵယျပည္နယ္ ၂၉ ခုတို႔တြင္ တူညီေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိဘဲ ျပည္နယ္အလိုက္သာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

 

 

 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မေလးစားမႈျဖင့္ လူမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရႏုိင္ေျခ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ မသန္စြမ္းတစ္ဦးသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း ဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္မရပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မြမ္ဘုိင္း၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ မိတ္ေဆြေတာင္အာဖရိကသားတစ္ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္မရပ္မႈေၾကာင့္ လူအုပ္ႀကီး၏ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ကီရာလာျပည္နယ္၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ မတ္တပ္မရပ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစဲဲြဆုိ ခံခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

 

 

Leave a Reply