ဆိပ္ကမ္းအခြန္အခမ်ား ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည္

0
151

ဇန္န၀ါရီ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ တြင္ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္စည္တင္သြင္းတင္ပို႔မႈအေျခအေနမ်ားအားေလ့လာသံုးသပ္၍ ဆိပ္ကမ္းအခြန္အခမ်ားအား ျပင္ဆင္ေကာက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ေရေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ/တင္ပို႔မႈ အေျခအေနကိုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚမူတည္၍သင့္တင့္မွ်တတဲ့ နႈန္းထားမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္္္ႀကီီီး ဦးေက်ာ္မ်ိုးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႈိင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးမွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေန၍ ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊သြင္းကုန္မ်ား ေစ်းႀကီိးျမင့္ေစျခင္း၊တို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ သေဘာၤဆိုက္ကပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပသို႔ ကုန္ပစၥည္းတက္ပို႔ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာတစ္စီးဆိုက္ကပ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္းရွိသည့္ သေဘၤာတစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်လ်က္ရွိၿပိး အျခားနိုင္ငံမ်ားထက္ ၂ ဆ ေက်ာ္မ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံနိုင္ငံျမစ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀၀ ရွိ သေဘာၤတစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၅၉၀ ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၃၉ ၊ကေမာၻဒီးယားဆိပ္ကမ္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀၅၂ ၊ထိုင္းနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္း တြင္ အေမရိကန္ ၁၅၃၇၅ ေဒၚလာနွင့္ ဗီယက္နမ္နို္င္ငံဆိပ္ကမ္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၉၂၁ ေဒၚလာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆြဲသေဘၤာ ၆ နာရီ အသံုးျပဳခအား ယခင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ မွ ၁၅၀၀ အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ စားသံုးသူေစ်းကြက္အၾကား မွ်တမႈရွိေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ တြင္ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္စည္တင္သြင္းတင္ပို႔မႈအေျခအေနမ်ားအားေလ့လာသံုးသပ္၍ ဆိပ္ကမ္းအခြန္အခမ်ားအား ျပင္ဆင္ေကာက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ေရေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ/တင္ပို႔မႈ အေျခအေနကိုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚမူတည္၍သင့္တင့္မွ်တတဲ့ နႈန္းထားမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္္္ႀကီီီး ဦးေက်ာ္မ်ိုးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႈိင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးမွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေန၍ ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊သြင္းကုန္မ်ား ေစ်းႀကီိးျမင့္ေစျခင္း၊တို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ သေဘာၤဆိုက္ကပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပသို႔ ကုန္ပစၥည္းတက္ပို႔ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာတစ္စီးဆိုက္ကပ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္းရွိသည့္ သေဘၤာတစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်လ်က္ရွိၿပိး အျခားနိုင္ငံမ်ားထက္ ၂ ဆ ေက်ာ္မ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံနိုင္ငံျမစ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀၀ ရွိ သေဘာၤတစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၅၉၀ ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၃၉ ၊ကေမာၻဒီးယားဆိပ္ကမ္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀၅၂ ၊ထိုင္းနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္း တြင္ အေမရိကန္ ၁၅၃၇၅ ေဒၚလာနွင့္ ဗီယက္နမ္နို္င္ငံဆိပ္ကမ္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၉၂၁ ေဒၚလာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆြဲသေဘၤာ ၆ နာရီ အသံုးျပဳခအား ယခင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ မွ ၁၅၀၀ အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ စားသံုးသူေစ်းကြက္အၾကား မွ်တမႈရွိေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာသည္။

Leave a Reply