“အတိုးမ်ားသည့္ တ႐ုတ္အေၾကြး ေစာလ်င္စြာျပန္ဆပ္သင့္” ဟု အမတ္အႀကံျပဳ

0
212

ဇန္န၀ါရီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ပေၾကြးျမီအမ်ားစုသည္ အတိုးႏႈန္းသက္သာ၍ျပန္ဆပ္ရန္ ကာလရွည္ၾကာေသာ္လည္း ေခ်းေငြ လက္က်န္တြင္ တရုတ္ေခ်းေငြသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းသည္လည္း မ်ားျပားေနသည့္ အတြက္ ယင္းလက္က်န္ေခ်းေငြအား ေစာလွ်င္စြာ ျပန္ဆပ္သင့္ေၾကာင္း အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳကေျပာသည္။

“ျပည္ပေၾကြးၿမီလက္က်န္အေျခအေနအားေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ တရုတ္ေခ်းေငြလက္က်န္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ အျပင္ ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္းကလည္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ တရုတ္ေခ်းေငြ လက္က်န္ခကို ေစာလွ်င္စြာ ျပန္ဆပ္သင့္ပါတယ္”ဟု ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႔မွ ေပးပို႔ထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ ထုတ္ျပန္ေရးနွင့္ ၎ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေပၚ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စ၍ ျပည္ပေၾကြးၿမီတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏စုစုေပါင္းေၾကြးၿမီလက္က်န္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တရုတ္ေခ်းေငြျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီတြင္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ၊ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြအား ဗဟိုဘဏ္မွ ျဖည္ဆည္းေပးေနရေၾကာင္းေဒၚခ်ိဳခ်ိဳကေျပာသည္။

လက္ရွိ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား၏အတိုးႏႈန္းသည္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၏အတိုးႏႈန္းသည္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနသည္။

အတိုးမ်ားေနျခင္းအေပၚ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ က “ အစိုးရအတြက္ အတိုးတာ၀န္ႀကီးေလးနိုုုင္ပါတယ္။ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္တဲ့ အတိုးႏႈန္းဆိုတာကလည္း ျပည္တြင္းေငြေဖာင္းပြႏႈန္းနွင့္တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အစိုးရ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ပသို႔ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေၾကြးၿမီသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂၀၀ ဒသမ ၁၇၀ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီသည္ က်ပ္ ၂၀၇၂၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

#thefifthwavenews #တ႐ုတ္အေၾကြး #ေစာလ်င္စြာဆပ္သင့္ #အမတ္အႀကံျပဳ

ဇန္န၀ါရီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ပေၾကြးျမီအမ်ားစုသည္ အတိုးႏႈန္းသက္သာ၍ျပန္ဆပ္ရန္ ကာလရွည္ၾကာေသာ္လည္း ေခ်းေငြ လက္က်န္တြင္ တရုတ္ေခ်းေငြသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းသည္လည္း မ်ားျပားေနသည့္ အတြက္ ယင္းလက္က်န္ေခ်းေငြအား ေစာလွ်င္စြာ ျပန္ဆပ္သင့္ေၾကာင္း အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳကေျပာသည္။

“ျပည္ပေၾကြးၿမီလက္က်န္အေျခအေနအားေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ တရုတ္ေခ်းေငြလက္က်န္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ အျပင္ ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္းကလည္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ တရုတ္ေခ်းေငြ လက္က်န္ခကို ေစာလွ်င္စြာ ျပန္ဆပ္သင့္ပါတယ္”ဟု ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႔မွ ေပးပို႔ထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ ထုတ္ျပန္ေရးနွင့္ ၎ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေပၚ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စ၍ ျပည္ပေၾကြးၿမီတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏စုစုေပါင္းေၾကြးၿမီလက္က်န္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တရုတ္ေခ်းေငြျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီတြင္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ၊ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြအား ဗဟိုဘဏ္မွ ျဖည္ဆည္းေပးေနရေၾကာင္းေဒၚခ်ိဳခ်ိဳကေျပာသည္။

လက္ရွိ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား၏အတိုးႏႈန္းသည္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၏အတိုးႏႈန္းသည္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနသည္။

အတိုးမ်ားေနျခင္းအေပၚ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ က “ အစိုးရအတြက္ အတိုးတာ၀န္ႀကီးေလးနိုုုင္ပါတယ္။ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္တဲ့ အတိုးႏႈန္းဆိုတာကလည္း ျပည္တြင္းေငြေဖာင္းပြႏႈန္းနွင့္တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အစိုးရ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ပသို႔ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေၾကြးၿမီသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂၀၀ ဒသမ ၁၇၀ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီသည္ က်ပ္ ၂၀၇၂၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

#thefifthwavenews #တ႐ုတ္အေၾကြး #ေစာလ်င္စြာဆပ္သင့္ #အမတ္အႀကံျပဳ

Leave a Reply