“အခြန္ေငြမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးေဆာင္ၾကရန္” သမၼတဦးဝင္းျမင့္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား

0
150

ဇန္န၀ါရီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

အခြန္ထမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားနွင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးေဆာင္ၾကရန္ နို္င္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အခြန္ထမ္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားနွင့္ တကြ အခြန္္္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေန နဲ႔ေပးေဆာင္သင့္ ေပးေဆာင္ထိုက္တဲ့ အခြန္ေငြမ်ားကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးေဆာင္ၿပီး နို္င္ငံေတာ္အက်ိဳး၊မိမိအက်ိဳး အခ်ိဳးက်မွ်တစြာ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေစ”ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည္းၾကပ္နွစ္ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္္္းေဆာင္္္သူမ်ားအနက္ ၄၅ ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာခ်ီးျမွင့္သည့္ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ နို္င္ငံေတာ္၏အသံုးစရိတ္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ညီညႊတ္မွ်တသည့္ အရသံုးေငြေၾကးစနစ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္၍ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ မွန္ကန္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ထူေထာင္နို္င္ေရးတြင္ ဘ႑ာေငြေၾကးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊လံုျခံဳေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေငြေၾကးမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္စနစ္တြင္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊တာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္ခံမႈမ်ားရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည္းၾကပ္နွစ္ အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ ၊ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားအမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ခဲ့မႈတြင္ ၇ နွစ္ ဆက္တိုက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ကို၀င္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းရွင္၄၆ ဦးအားနို္င္ငံေတာ္သမၼတမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ အား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

အခြန္ထမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားနွင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးေဆာင္ၾကရန္ နို္င္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အခြန္ထမ္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားနွင့္ တကြ အခြန္္္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေန နဲ႔ေပးေဆာင္သင့္ ေပးေဆာင္ထိုက္တဲ့ အခြန္ေငြမ်ားကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးေဆာင္ၿပီး နို္င္ငံေတာ္အက်ိဳး၊မိမိအက်ိဳး အခ်ိဳးက်မွ်တစြာ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေစ”ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည္းၾကပ္နွစ္ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္္္းေဆာင္္္သူမ်ားအနက္ ၄၅ ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာခ်ီးျမွင့္သည့္ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ နို္င္ငံေတာ္၏အသံုးစရိတ္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ညီညႊတ္မွ်တသည့္ အရသံုးေငြေၾကးစနစ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္၍ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ မွန္ကန္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ထူေထာင္နို္င္ေရးတြင္ ဘ႑ာေငြေၾကးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊လံုျခံဳေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေငြေၾကးမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္စနစ္တြင္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊တာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္ခံမႈမ်ားရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည္းၾကပ္နွစ္ အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ ၊ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားအမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ခဲ့မႈတြင္ ၇ နွစ္ ဆက္တိုက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ကို၀င္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းရွင္၄၆ ဦးအားနို္င္ငံေတာ္သမၼတမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ အား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

Leave a Reply