မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ မလံုေလာက္မႈ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ မူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္

0
135

ဇန္န၀ါရီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းျပသနာ မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းသည္ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ဆိုင္ရာမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမိ်ဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးၾကြယ္ ကေျပာသည္။

“ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အေျခခံပညာဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ လက္ရွိမူမ်ားေၾကာင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ဆရာမျမဲျခင္း၊၊ဆရာ မလံုေလာက္ျခင္း၊အေတြ႔အႀကံဳနွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပါးသည့္ ဆရာမ်ားသာ မ်ားျခင္း စသည့္ ျပသနာကို အျမဲႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၾကြယ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၏ ၆ လတာ(၂၀၁၈ ခုနွစ္ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ) အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအစီရင္ခံစာနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ဥကၠဌ မွအထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းရွင္းလင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိမူမ်ားသည္ ဆရာမမ်ားအား ပညာရွင္အဆင့္ (၁)၊(၂)၊(၃) အျဖစ္ရာထူးသံုးဆင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာက႑အဆင့္ တစ္ခုအတြင္းတြင္ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ပံုအားေျပာင္း လဲနိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကိီးဌာနသို႔ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၾကြယ္ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအား နွစ္သုတ္တက္ေက်ာင္းမ်ားအား တစ္သုတ္တက္ေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ေရး၊က်ား/မ သီးျခားေက်ာင္းမ်ားအား က်ားမေပါင္းစည္း ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ေရးနွင့္ အထူးေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းျပသနာ မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းသည္ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ဆိုင္ရာမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမိ်ဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးၾကြယ္ ကေျပာသည္။

“ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အေျခခံပညာဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ လက္ရွိမူမ်ားေၾကာင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ဆရာမျမဲျခင္း၊၊ဆရာ မလံုေလာက္ျခင္း၊အေတြ႔အႀကံဳနွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပါးသည့္ ဆရာမ်ားသာ မ်ားျခင္း စသည့္ ျပသနာကို အျမဲႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၾကြယ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၏ ၆ လတာ(၂၀၁၈ ခုနွစ္ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ) အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအစီရင္ခံစာနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ဥကၠဌ မွအထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းရွင္းလင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိမူမ်ားသည္ ဆရာမမ်ားအား ပညာရွင္အဆင့္ (၁)၊(၂)၊(၃) အျဖစ္ရာထူးသံုးဆင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာက႑အဆင့္ တစ္ခုအတြင္းတြင္ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ပံုအားေျပာင္း လဲနိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကိီးဌာနသို႔ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၾကြယ္ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအား နွစ္သုတ္တက္ေက်ာင္းမ်ားအား တစ္သုတ္တက္ေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ေရး၊က်ား/မ သီးျခားေက်ာင္းမ်ားအား က်ားမေပါင္းစည္း ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ေရးနွင့္ အထူးေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply