သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ကာကြယ္ေဆး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထိုးႏွံေပးႏိုင္မည္

0
201

ဇန္နဝါရီ ၂၄
ေမစု

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ Cancer control plan အရ ကင္ဆာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုး ႏွံေပးျခင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၂ဝ၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန မွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ National Health Plan ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္စာ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး မကူးစက္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးကိစၥ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Cancer control plan ကင္ဆာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်ေရး မ်ားလည္းပါဝင္ ၍က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဂါဗီ (Gavi) အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္ကာ တိုးခ်ဲ႔ကာကြယ္ေဆး ထိုးလုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္း ထိုးေပးမည္ဟုသိရသည္။

” National cancer control planကို ေရးဆြဲခဲ့ ၿပီး မကူးစက္ႏိုင္ တဲ့ေရာဂါေတြကာကြယ္ေရးကိစၥ ေတြလည္းလုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ကင္ဆာအတြက္ဆိုရင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ အတြက္ကို ၂၀၂၀ မွာစတင္ၿပီးေတာ့ထိုးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္းဂါဗီအဖြဲ႕ရဲ႕အေထာက္အပံ့ရယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကထည့္ဝင္မႈေတြနဲ႔ ထိုးႏွံေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ကံေကာင္း ကေျပာသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ သည္ HPV ဗိုင္းရပ္(စ္) ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ပြား၍ လိင္ဆက္ဆံ ရာမွကူးစက္ တတ္ၿပီး အသက္၉ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္ ၾကား မိန္းကေလးငယ္မ်ား တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးထားျခင္း က ေရာဂါကာကြယ္မႈ အတြက္ ထိေရာက္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေပး ထိုးႏွံေပမည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ထိုးေပမည့္ အသက္အရြယ္အကန္႔အသက္ ကို လုပ္ငန္းမစတင္မွီ အသိေပးေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းျခဳံ ႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ ဟုသိရသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအပါအဝင္ အျခားကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြား သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုတိက်စြာသိရွိရန္ ႏွင့္ ေဆး ႏွင့္ေဆး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ေထာက္ပံ့ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ကင္ဆာမွတ္ပုံတင္စနစ္ (Cancer Registry) ကိုေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရအား ပိုမိုသိရွိေစရန္စတင္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၄
ေမစု

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ Cancer control plan အရ ကင္ဆာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုး ႏွံေပးျခင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၂ဝ၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန မွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ National Health Plan ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္စာ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး မကူးစက္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးကိစၥ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Cancer control plan ကင္ဆာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်ေရး မ်ားလည္းပါဝင္ ၍က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဂါဗီ (Gavi) အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္ကာ တိုးခ်ဲ႔ကာကြယ္ေဆး ထိုးလုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္း ထိုးေပးမည္ဟုသိရသည္။

” National cancer control planကို ေရးဆြဲခဲ့ ၿပီး မကူးစက္ႏိုင္ တဲ့ေရာဂါေတြကာကြယ္ေရးကိစၥ ေတြလည္းလုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ကင္ဆာအတြက္ဆိုရင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ အတြက္ကို ၂၀၂၀ မွာစတင္ၿပီးေတာ့ထိုးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္းဂါဗီအဖြဲ႕ရဲ႕အေထာက္အပံ့ရယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကထည့္ဝင္မႈေတြနဲ႔ ထိုးႏွံေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ကံေကာင္း ကေျပာသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ သည္ HPV ဗိုင္းရပ္(စ္) ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ပြား၍ လိင္ဆက္ဆံ ရာမွကူးစက္ တတ္ၿပီး အသက္၉ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္ ၾကား မိန္းကေလးငယ္မ်ား တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးထားျခင္း က ေရာဂါကာကြယ္မႈ အတြက္ ထိေရာက္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေပး ထိုးႏွံေပမည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ထိုးေပမည့္ အသက္အရြယ္အကန္႔အသက္ ကို လုပ္ငန္းမစတင္မွီ အသိေပးေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းျခဳံ ႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ ဟုသိရသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအပါအဝင္ အျခားကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြား သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုတိက်စြာသိရွိရန္ ႏွင့္ ေဆး ႏွင့္ေဆး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ေထာက္ပံ့ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ကင္ဆာမွတ္ပုံတင္စနစ္ (Cancer Registry) ကိုေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရအား ပိုမိုသိရွိေစရန္စတင္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

Leave a Reply