တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ဆုတ္ခြာေပးရန္ တပ္မေတာ္သတိေပး

0
277

ဇန္နဝါရီ ၂၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခိုက္ေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားမ လုပ္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားလ်က္ နယ္ေျမလုတိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ကတိကဝတ္ပါ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္(ျပည္ ေထာင္စုေန႔)ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆုတ္ခြာရန္ တပ္မေတာ္က ဇန္နဝါရီ(၂၅)ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ သတိေပး ခ်က္တစ္ေစာင္အားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္”ပါအတိုင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၊ တပ္မေတာ္၏ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

တပ္မေတာ္က ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္မွ ဧၿပီ(၃၀)ရက္အထိ စစ္တိုင္း(၅)ခုတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုရပ္ ဆိုင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို ကမ္းလွမ္းထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မ ေရးထိုးရေသးသည့္အဖဲြ႕မ်ားသည္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အခ်င္းခ်င္း ရန္လိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ ျခင္း၊ သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္း ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္မွ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၁)ရက္မွစတင္၍ ဒီဇင္ဘာ (၂၄)ရက္အထိ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈ(၁၃)ႀကိမ္၊ နယ္ေျမက်ဴးလြန္လႈပ္ရွားမႈ (၁၆၈)ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ(၁၀)ႀကိမ္၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈအႀကိမ္(၂၀)၊ တပ္မေတာ္အား ေခ်ာင္းေျမာင္ပစ္ခတ္မႈ(၁၀)ႀကိမ္၊ ကားမိုင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ(၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရပ္ဆိုင္းထားသည့္ (၁)လေက်ာ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား သေဘာထားမွန္ကန္စြာ အဆင့္လိုက္အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္သင့္ေသာ္လည္း အင္အားတည္ေဆာင္ျခင္း၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ဦး တည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အက်ိဳးစီး ပြားမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လံုၿခံဳ ေခ်ာေမြ႕ေရးကို ထိခိုက္လာျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားလိုလားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ထိခိုက္ေစျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕(၁၀) ကလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခိုက္ေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားမ လုပ္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားလ်က္ နယ္ေျမလုတိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ကတိကဝတ္ပါ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္(ျပည္ ေထာင္စုေန႔)ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆုတ္ခြာရန္ တပ္မေတာ္က ဇန္နဝါရီ(၂၅)ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ သတိေပး ခ်က္တစ္ေစာင္အားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္”ပါအတိုင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၊ တပ္မေတာ္၏ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

တပ္မေတာ္က ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္မွ ဧၿပီ(၃၀)ရက္အထိ စစ္တိုင္း(၅)ခုတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုရပ္ ဆိုင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို ကမ္းလွမ္းထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မ ေရးထိုးရေသးသည့္အဖဲြ႕မ်ားသည္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အခ်င္းခ်င္း ရန္လိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ ျခင္း၊ သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္း ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္မွ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၁)ရက္မွစတင္၍ ဒီဇင္ဘာ (၂၄)ရက္အထိ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈ(၁၃)ႀကိမ္၊ နယ္ေျမက်ဴးလြန္လႈပ္ရွားမႈ (၁၆၈)ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ(၁၀)ႀကိမ္၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈအႀကိမ္(၂၀)၊ တပ္မေတာ္အား ေခ်ာင္းေျမာင္ပစ္ခတ္မႈ(၁၀)ႀကိမ္၊ ကားမိုင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ(၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရပ္ဆိုင္းထားသည့္ (၁)လေက်ာ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား သေဘာထားမွန္ကန္စြာ အဆင့္လိုက္အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္သင့္ေသာ္လည္း အင္အားတည္ေဆာင္ျခင္း၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ဦး တည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အက်ိဳးစီး ပြားမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လံုၿခံဳ ေခ်ာေမြ႕ေရးကို ထိခိုက္လာျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားလိုလားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ထိခိုက္ေစျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕(၁၀) ကလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

Leave a Reply