အမိန္႔အာဏာအသံုးျပဳ၍ ပညာေရး ၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းအား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ပါက ေနာက္ဆုတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဝီရသူ မိန္႔ၾကား(ရုပ္/သံ)

0
130

ရိုက္ကူး/ တည္းျဖတ္
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေခ်ာေက်းရြာရွိ ၈ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရခင္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ စာထုတ္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ စာထုတ္သည့္အေပၚ အမိန္႔အာဏာအသံုးျပဳ၍ ပညာေရး ၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းအား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ပါက ေနာက္ဆုတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းအား ဦးစီးတည္ေထာငါသူ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ က မိန္႔ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရိုက္ကူး/ တည္းျဖတ္
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေခ်ာေက်းရြာရွိ ၈ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရခင္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ စာထုတ္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ စာထုတ္သည့္အေပၚ အမိန္႔အာဏာအသံုးျပဳ၍ ပညာေရး ၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းအား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ပါက ေနာက္ဆုတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းအား ဦးစီးတည္ေထာငါသူ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ က မိန္႔ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply