ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးအစားထိုးခန္႔အပ္မႈ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္

0
276

ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးအစားထိုး ခန္႔အပ္မႈ အေပၚ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကိီးမ်ိဳးထက္၀င္း က ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

“အခု အစားထိုးလဲလွယ္ဖြဲ႔စည္းတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခု အဖြဲ႔၀င္ လဲလွယ္ အစားထိုးတဲ့ ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ ဒီဟာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္၀င္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒါကို ဒီဘက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္ ဦးတင္ေထြးအစား ဦးေအာင္တင္လင္း (နတ္ေမာက္မဲဆႏၵနယ္)ကို အစားထိုးဖို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကန္႔ကြက္သူရွိသျဖင့္ စက္ခလုတ္နွိပ္၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၃၈၅ မဲ၊ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၁၈၇ မဲ နွင့္ ၾကားေန ဆႏၵမဲ ၁၂ မဲ ျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံဆႏၵမဲ မ်ားသည့္ အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုျပဳလာသည့္ နတ္ေမာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္တင္လင္းအား အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ခန္႔အပ္၍ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးအစားထိုး ခန္႔အပ္မႈ အေပၚ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကိီးမ်ိဳးထက္၀င္း က ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

“အခု အစားထိုးလဲလွယ္ဖြဲ႔စည္းတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခု အဖြဲ႔၀င္ လဲလွယ္ အစားထိုးတဲ့ ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ ဒီဟာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္၀င္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒါကို ဒီဘက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္ ဦးတင္ေထြးအစား ဦးေအာင္တင္လင္း (နတ္ေမာက္မဲဆႏၵနယ္)ကို အစားထိုးဖို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကန္႔ကြက္သူရွိသျဖင့္ စက္ခလုတ္နွိပ္၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၃၈၅ မဲ၊ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၁၈၇ မဲ နွင့္ ၾကားေန ဆႏၵမဲ ၁၂ မဲ ျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံဆႏၵမဲ မ်ားသည့္ အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုျပဳလာသည့္ နတ္ေမာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္တင္လင္းအား အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ခန္႔အပ္၍ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply