လႊတ္ေတာ္မွာ အေခ်တင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ Rigth To Recall ဥပေဒ

0
118

ယေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္က Right To Recall ဥပေဒကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လြတ္ေတာ္တင္မည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌက ျပန္လည္ေျဖဆိုရာမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၫႊန္ၾကားလာပါက တင္ျပရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမွာ ေရးဆြဲပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေျဖၾကားခ်က္ကို ဦးေမာင္ျမင့္မွ ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌမွလည္း ယခင္ေျဖဆိုထားသည့္အတိုင္းပင္ ျပန္လည္ ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတီခြန္ျမတ္က ဥပေဒေရးဆြဲၿပီး တင္ျပရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္၏ အလုပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၫႊန္ၾကားရမည့္ တာဝန္မဟုတ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Video credit – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Fb Page

#TheFifthWave

ယေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္က Right To Recall ဥပေဒကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လြတ္ေတာ္တင္မည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌက ျပန္လည္ေျဖဆိုရာမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၫႊန္ၾကားလာပါက တင္ျပရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမွာ ေရးဆြဲပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေျဖၾကားခ်က္ကို ဦးေမာင္ျမင့္မွ ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌမွလည္း ယခင္ေျဖဆိုထားသည့္အတိုင္းပင္ ျပန္လည္ ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတီခြန္ျမတ္က ဥပေဒေရးဆြဲၿပီး တင္ျပရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္၏ အလုပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၫႊန္ၾကားရမည့္ တာဝန္မဟုတ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Video credit – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Fb Page

#TheFifthWave

Leave a Reply