အစိုးရပိုင္မ်ိဳးေစ့ၿခံမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ပံ့ပိုးကူညီမည္

0
106

ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ေဝေဝၿဖိဳး

စပါးမ်ိဳးေစ့က႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး (RSSD) စီမံကိန္းအရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစိုးရ ပိုင္မ်ိဳးေစ့ျခံမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

“အခုလို ဆန္စပါး မ်ိဳးေစ့ ထုတ္လုပ္ငန္းကို အဓိကကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳးကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတင္ မကပါဘူး။ တစ္ျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြကိုပါ ဆက္ေဆာင္ ရြက္ဖို႕အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တင္ျပၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္ ကေျပာသည္္။

ယင္းစီမံကိန္းမွ ရရွိလာသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္​ထားျပီး ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ မ်ိဳးေစ့ျခံမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္​ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္အေျခာက္ခံစက္၊ သိုေလွာင္ရံုက႑မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ကိုလည္​း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူလယ္သမားေတြ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္လာႏိုင္မယ္။ ကုမၸဏီေတြ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္​ႏွံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ကို မႈေဘာင္ေတြခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရမ်ိဳးေစ့ထုတ္ျခံေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ပံုစံေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေရးသား ေဖာ္ျပမယ္​့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ဖို႕ရွိပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယင္​းစီမံခ်က္၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴး ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္​းစီမံကိန္းတြင္ အေျခခံမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ (EGS) ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အစိုးရပိုင္ မ်ိဳးသန္႕ျခံမ်ားအား ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီတို႕၏ မ်ိဳးေစ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ မ်ိဳးစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး အာမခံမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ စပါးမ်ိဳးေစ့က႑တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း စသည့္ စီမံကိန္းအပိုင္း ေလးပိုင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္​း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ Welthungerhilfe ( WHH) မွ ဦးေဆာင္၍ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၂ႏွစ္တာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္​။

ယင္​းစီမံကိန္​းကို LIFT ၏ ပံ႔ပိုးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊Mukushi, ResilienceB.V. ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ တို႕၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရွိ Wagenin gen university & Research (WUR) မွ နည္းပညာအကူအညီတို႕ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ေဝေဝၿဖိဳး

စပါးမ်ိဳးေစ့က႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး (RSSD) စီမံကိန္းအရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစိုးရ ပိုင္မ်ိဳးေစ့ျခံမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

“အခုလို ဆန္စပါး မ်ိဳးေစ့ ထုတ္လုပ္ငန္းကို အဓိကကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳးကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတင္ မကပါဘူး။ တစ္ျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြကိုပါ ဆက္ေဆာင္ ရြက္ဖို႕အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တင္ျပၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္ ကေျပာသည္္။

ယင္းစီမံကိန္းမွ ရရွိလာသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္​ထားျပီး ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ မ်ိဳးေစ့ျခံမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္​ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္အေျခာက္ခံစက္၊ သိုေလွာင္ရံုက႑မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ကိုလည္​း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူလယ္သမားေတြ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္လာႏိုင္မယ္။ ကုမၸဏီေတြ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္​ႏွံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ကို မႈေဘာင္ေတြခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရမ်ိဳးေစ့ထုတ္ျခံေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ပံုစံေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေရးသား ေဖာ္ျပမယ္​့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ဖို႕ရွိပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယင္​းစီမံခ်က္၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴး ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္​းစီမံကိန္းတြင္ အေျခခံမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ (EGS) ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အစိုးရပိုင္ မ်ိဳးသန္႕ျခံမ်ားအား ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီတို႕၏ မ်ိဳးေစ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ မ်ိဳးစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး အာမခံမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ စပါးမ်ိဳးေစ့က႑တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း စသည့္ စီမံကိန္းအပိုင္း ေလးပိုင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္​း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ Welthungerhilfe ( WHH) မွ ဦးေဆာင္၍ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၂ႏွစ္တာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္​။

ယင္​းစီမံကိန္​းကို LIFT ၏ ပံ႔ပိုးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊Mukushi, ResilienceB.V. ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ တို႕၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရွိ Wagenin gen university & Research (WUR) မွ နည္းပညာအကူအညီတို႕ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply