ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္လစ္လပ္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးေနရာတြင္ ၀န္ႀကီး ၃ဦးကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခန္႔အပ္

0
133

ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ကိုလူသစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းလစ္လပ္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးေနရာ ၃ ေနရာအတြက္ အစားထိုးခန္႔အပ္မႈကို ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊြတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚယူခဲ့ေသာ တတိယေန႔အေရးေပၚ အစည္ းအေ၀းတြင္ လစ္လပ္ခဲ့သည့္ သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္းထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦး ဒါရွီလဆုိင္းအားလည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေနရာအတြက္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦးေနာ္လီ တုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအသစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီး ၃ဦးသည္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ က်မ္းက်ိန္ကတိသစၥာခံယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ယခင္ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ဆည္ေ ျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္ တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက ဇန္န၀ါရီ ၂၁ရက္က ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးHလေအာင္ကို ရာထူးတာ၀န္မွရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ကိုလူသစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းလစ္လပ္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးေနရာ ၃ ေနရာအတြက္ အစားထိုးခန္႔အပ္မႈကို ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊြတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚယူခဲ့ေသာ တတိယေန႔အေရးေပၚ အစည္ းအေ၀းတြင္ လစ္လပ္ခဲ့သည့္ သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္းထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦး ဒါရွီလဆုိင္းအားလည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေနရာအတြက္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦးေနာ္လီ တုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအသစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီး ၃ဦးသည္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ က်မ္းက်ိန္ကတိသစၥာခံယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ယခင္ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ဆည္ေ ျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္ တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက ဇန္န၀ါရီ ၂၁ရက္က ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးHလေအာင္ကို ရာထူးတာ၀န္မွရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply