အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမကြက္မ်ားသိမ္းယူျခင္းကိစၥအား ေျဖရွင္းမေပးပါက ဆႏၵျပမည္

0
109

ဇန္နဝါရီ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ခႏၲီးၿမိဳ႕ရွိ တိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္တြင္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမကြက္မ်ားသိမ္းယူျခင္းကိစၥအား ေျဖရွင္းမေပးပါက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ခႏၲီးၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္တြင္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲက စာထုတ္ခဲ့ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသနားခံစာတင္ခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ အသနားခံစာတင္ထားေသာ္ သက္ဆိုင္ရာမွ ေတြ႕ဆံုညိွနိႈင္းျခင္းမရွိပဲ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားအားသိမ္းယူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေျမခ်ထားေပးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ။

“ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာေတြကို စာတင္ထားတယ္ ။ ေစာင့္သင့္တဲ့အခ်ိန္ နွစ္ပတ္ကို ေစာင့္ေပးမယ္ ။ ဒါကို ေျဖရွင္းမေပးဘူးဆိုရင္ ဆႏၵျပမယ္ ။ လက္ရွိ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထပ္မွာ ေျမသိမ္းတယ္ဆိုတဲ့ ပံုရိပ္ႀကီးရွိေနရင္မေကာင္းဘူး ။ ဆႏၵျပရင္လည္း ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းမေပးတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို နုတ္ထြက္ေပးေရး ျပမယ္။´´ ဟု သိမ္းဆည္းခံ အိမ္ဝန္ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ မွ ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းေျမမ်ားသည္ ထမံသီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ေနျခင္း ၊ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ သား သမီးမ်ား ေနာင္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးေဆာက္ရန္ ႀကံ႕ၾကာေနျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ထမံသီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က အၿပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနအိမ္အေဆာက္အဦေဆာက္ရန္ ႀကံ႕ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ထို႔အျပင္ ယင္းေျမမ်ားသည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ေရာက္မွသာ ေရထိန္းတာရိုးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခ်င္းတြင္းတံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း ၊ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကြင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေျမကြက္မ်ားေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

သိမ္းယူခံရသည့္ ေျမကြက္ (၂၂၂) ကြက္၏ ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္တစ္ခုေပး၍ ၿခံဝန္းခတ္ျခင္း ၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိသူမ်ား၏ ေျမမ်ားကိုသာ ျပန္လည္သိမ္းယူသင့္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးတင္ျပထားသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ ခႏၲီးၿမိဳ႕ရွိ တိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္တြင္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမကြက္မ်ားသိမ္းယူျခင္းကိစၥအား ေျဖရွင္းမေပးပါက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ခႏၲီးၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္တြင္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲက စာထုတ္ခဲ့ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသနားခံစာတင္ခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ အသနားခံစာတင္ထားေသာ္ သက္ဆိုင္ရာမွ ေတြ႕ဆံုညိွနိႈင္းျခင္းမရွိပဲ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားအားသိမ္းယူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေျမခ်ထားေပးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ။

“ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာေတြကို စာတင္ထားတယ္ ။ ေစာင့္သင့္တဲ့အခ်ိန္ နွစ္ပတ္ကို ေစာင့္ေပးမယ္ ။ ဒါကို ေျဖရွင္းမေပးဘူးဆိုရင္ ဆႏၵျပမယ္ ။ လက္ရွိ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထပ္မွာ ေျမသိမ္းတယ္ဆိုတဲ့ ပံုရိပ္ႀကီးရွိေနရင္မေကာင္းဘူး ။ ဆႏၵျပရင္လည္း ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းမေပးတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို နုတ္ထြက္ေပးေရး ျပမယ္။´´ ဟု သိမ္းဆည္းခံ အိမ္ဝန္ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ မွ ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းေျမမ်ားသည္ ထမံသီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ေနျခင္း ၊ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ သား သမီးမ်ား ေနာင္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးေဆာက္ရန္ ႀကံ႕ၾကာေနျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ထမံသီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က အၿပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနအိမ္အေဆာက္အဦေဆာက္ရန္ ႀကံ႕ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ထို႔အျပင္ ယင္းေျမမ်ားသည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ေရာက္မွသာ ေရထိန္းတာရိုးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခ်င္းတြင္းတံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း ၊ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကြင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေျမကြက္မ်ားေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

သိမ္းယူခံရသည့္ ေျမကြက္ (၂၂၂) ကြက္၏ ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္တစ္ခုေပး၍ ၿခံဝန္းခတ္ျခင္း ၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိသူမ်ား၏ ေျမမ်ားကိုသာ ျပန္လည္သိမ္းယူသင့္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးတင္ျပထားသည္ ။

Leave a Reply