မိတၳီလာလြင္ျပင္ေဒသ(မုန္တိုင္)တြင္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေလအေျမႇာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ေရး

0
82

မိတၳီလာလြင္ျပင္ေဒသ(မုန္တိုင္)တြင္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေလအေျမႇာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ေရး တစ္္ခု ဇန္နဝါရီ ၃၁ (ယေန႔) မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုေလ့က်င့္မႈသည္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

မိတၳီလာလြင္ျပင္ေဒသ(မုန္တိုင္)တြင္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေလအေျမႇာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ေရး တစ္္ခု ဇန္နဝါရီ ၃၁ (ယေန႔) မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုေလ့က်င့္မႈသည္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

Leave a Reply