မဲေပါက္ၿပီး မဝယ္ယူသည့္ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးနည္းမွ်တအိမ္ယာတိုက္ခန္း (၂၃၉)ခန္းရွိ

0
172

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ားကို မဲနိႈက္ခ်ထားေပးရာ မဲေပါက္ၿပီး မဝယ္ယူသည့္ တိုက္ခန္း (၂၃၉)ခန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ လုပ္သက္ရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး RC (၄) ခန္းတြဲ (၆) ထပ္ အေဆာက္အဦး (၂၈) ရွိ အခန္းေပါင္း (၆၇၂) ခန္း ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

“မဲေတာ့ေပါက္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ လာေတာ့မဝယ္ဘူး ။လာဆက္သြယ္ဝယ္ယူျခင္းမရွိတဲ့သူေတြကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမယ္ ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေငြေၾကးေၾကာင့္မဝယ္နိုင္တာ ။ ျပန္အပ္တာေတြရွိတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ေရာင္းခ်ရန္က်န္ရွိေနၿပီး ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားမဲႏိႈက္ေရာင္းခ်ရာတြင္ မဝယ္ယူသည့္တိုက္ခန္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္းမဲႏိႈက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံ ျပန္အပ္သည့္ တိုက္ခန္း (၁၈)ခန္း နွင့္ မဲေပါက္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ဝယ္ယူျခင္းမရွိသည့္တိုက္ခန္း၂၂၁ခန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ တုိက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားသည္ အေက်ေပးေခ်စနစ္ႏွင့္ အရစ္က် ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ ၅ႏွစ္မွ၁၅ႏွစ္ထိ ႀကိဳက္ရာစနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ၂၅၈၂ဦး၊နိုင္ငံဝန္ထမ္း ၈၆၂၂ဦးရွိခဲ့သည္။

တိုက္ခန္းတန္ဖိုးမ်ားမွာ ေျမညီထပ္က်ပ္သိန္း ၂၆၀၊ပထမထပ္ က်ပ္သိန္း၂၄၀၊ဒုတိယထပ္က်ပ္သိန္း၂၂၀၊ တတိယထပ္က်ပ္သိန္း၂၁၀၊ စတုတၳထပ္က်ပ္သိန္း၂၀၀၊ပဥၥမထပ္က်ပ္သိန္း၁၉၀တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ားကို မဲနိႈက္ခ်ထားေပးရာ မဲေပါက္ၿပီး မဝယ္ယူသည့္ တိုက္ခန္း (၂၃၉)ခန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ လုပ္သက္ရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး RC (၄) ခန္းတြဲ (၆) ထပ္ အေဆာက္အဦး (၂၈) ရွိ အခန္းေပါင္း (၆၇၂) ခန္း ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

“မဲေတာ့ေပါက္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ လာေတာ့မဝယ္ဘူး ။လာဆက္သြယ္ဝယ္ယူျခင္းမရွိတဲ့သူေတြကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမယ္ ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေငြေၾကးေၾကာင့္မဝယ္နိုင္တာ ။ ျပန္အပ္တာေတြရွိတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ေရာင္းခ်ရန္က်န္ရွိေနၿပီး ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားမဲႏိႈက္ေရာင္းခ်ရာတြင္ မဝယ္ယူသည့္တိုက္ခန္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္းမဲႏိႈက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံ ျပန္အပ္သည့္ တိုက္ခန္း (၁၈)ခန္း နွင့္ မဲေပါက္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ဝယ္ယူျခင္းမရွိသည့္တိုက္ခန္း၂၂၁ခန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ တုိက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားသည္ အေက်ေပးေခ်စနစ္ႏွင့္ အရစ္က် ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ ၅ႏွစ္မွ၁၅ႏွစ္ထိ ႀကိဳက္ရာစနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ၂၅၈၂ဦး၊နိုင္ငံဝန္ထမ္း ၈၆၂၂ဦးရွိခဲ့သည္။

တိုက္ခန္းတန္ဖိုးမ်ားမွာ ေျမညီထပ္က်ပ္သိန္း ၂၆၀၊ပထမထပ္ က်ပ္သိန္း၂၄၀၊ဒုတိယထပ္က်ပ္သိန္း၂၂၀၊ တတိယထပ္က်ပ္သိန္း၂၁၀၊ စတုတၳထပ္က်ပ္သိန္း၂၀၀၊ပဥၥမထပ္က်ပ္သိန္း၁၉၀တုိ႔ျဖစ္သည္။

Leave a Reply