ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ပါတီေထာင္ျခင္းျဖစ္ ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

0
134

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္သည့္ေနရာတြင္ တစ္တပ္တအားပါ၀င္ခ်င္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္္္ ပါတီေထာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ဥပေဒေရးရာနွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

“နိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုုကကကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ တတပ္တအားပါ၀င္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၏ ၃ နွစ္ျပည့္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီကို ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ျပည္သူ႔အေရးပါတီ စသည့္ အမည္မ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းပါတီအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က လာေရာက္မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ္လည္း လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္သည့္ေနရာတြင္ တစ္တပ္တအားပါ၀င္ခ်င္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္္္ ပါတီေထာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ဥပေဒေရးရာနွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

“နိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုုကကကေရစီနိုင္ငံထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ တတပ္တအားပါ၀င္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၏ ၃ နွစ္ျပည့္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီကို ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ျပည္သူ႔အေရးပါတီ စသည့္ အမည္မ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းပါတီအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က လာေရာက္မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ္လည္း လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply