သူရဦးေရႊမန္း က “ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ” အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထား

0
137

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅
ပဥၥမလိႈင္း

“ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးပါတီ” အမည္ျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းက ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔အကိ်ဳးစီးပြားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ပါရွိသည္။

ပါတီတြင္ တပ္မေတာ္သားအၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္အျပင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ၁၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သူရဦးေရႊမန္း က ဦးေဆာင္မည္လည္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္တြင္ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္မွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီတည္ေထာင္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္လာေစေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါရွိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅
ပဥၥမလိႈင္း

“ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးပါတီ” အမည္ျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းက ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔အကိ်ဳးစီးပြားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ပါရွိသည္။

ပါတီတြင္ တပ္မေတာ္သားအၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္အျပင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ၁၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သူရဦးေရႊမန္း က ဦးေဆာင္မည္လည္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္တြင္ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္မွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီတည္ေထာင္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္လာေစေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါရွိသည္။

Leave a Reply