သူရဦးေရႊမန္းပါတီ မွတ္ပံုတင္ၿပီ

0
198

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ပါတီကို “ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးပါတီ” အမည္ျဖင့္ ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္ထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ Facebook Page မွလည္း ပါတီတည္ေထာင္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တင္ျပခ်က္ဟုဆိုကာ ႐ုပ္သံတစ္ခုကို တင္ခဲ့ပါတယ္။

#TheFifthWave

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ပါတီကို “ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးပါတီ” အမည္ျဖင့္ ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္ထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ Facebook Page မွလည္း ပါတီတည္ေထာင္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တင္ျပခ်က္ဟုဆိုကာ ႐ုပ္သံတစ္ခုကို တင္ခဲ့ပါတယ္။

#TheFifthWave

Leave a Reply