“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဒါေတြကို မလုပ္ေပးဘဲ ရပ္ထားသလား။ ဒါဟာအင္မတန္ရွင္းတဲ့လမ္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာမရွိပါဘူး။”ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရး အေရးႀကီး အဆိုေဆြးေႏြးခ်က္

0
84

ဦးဦးလွေစာ
ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မယ္ဆိုတာကို ျခြင္းခ်က္မရွိလက္ခံပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိိုေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုဟာ အင္မတန္တင္းၾကပ္ၿပီး ျပဳျပင္ရခက္ခဲတယ္ဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာသူေတြေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီးေတြေရာအကုန္လံုးသိၾကပါ တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ခုကိုျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုတာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေတြနဲ႔ဗမာေတြၾကားမွာ၊ ဗမာေတြနဲ႔ရွမ္းေတြၾကားမွာ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ အရပ္ဘက္ေတြၾကားမွာ၊ အင္အားႀကီးပါတီေတြနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီၾကားမွာ အျပန္အလွန္သင့္ျမတ္ေရးယံုၾကည္ခ်က္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ ဘူးဆိုရင္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္လို႔ရပါ့မလားဆိုတာ က်ေနာ္စဥ္းစားမိပါတယ္။

၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးႀကီးနဲ႔ သံုးသပ္လိုပါတယ္။ ပင္လံုညီလာခံႀကီးဆိုတာ တပ္မေတာ္၊ EAO ပညာရွင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအကုန္ စုေပါင္းပါဝင္အေျဖရွာတဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံုညီလာခံအစဟာ NCA ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္၊ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ NCA လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္မွာ ၄၊၅၊၆၊၇ မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပမယ္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုမယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပမယ္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုအတည္ျပဳမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ NCA တဆင့္ဆင္းသက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မွာလည္းပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုမွ အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ပုဒ္မမ်ားအား လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္လမ္းညႊန္ အေနနဲ႔ကို လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က NCA လမ္မွတ္ထိုးျခင္း ပထမအႀကိမ္မွာ သတင္းစာထဲမွာထုတ္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံုဆိုတာ တစ္ခုပါရွိ ပါတယ္။ အဲဒါကိုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အစိုးရရဲ႕မူဝါဒဆိုၿပီး ေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ ၇ခ်က္ပါ။ အဲဒီ ၇ ခ်က္မွာလည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံက်င္းပျခင္း၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ရလာဒ္ မ်ားစုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုး ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးသားၿပီးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း၊ ရလာဒ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး အစိုးရလမ္းညႊန္ေတြရွိေနပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ပင္လံုရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၃၇ ခ်က္၊ တတိယမွာ ၁၄ ခ်က္ရခဲ့ပါတယ္။ Framwork ထဲမွာပဲပါပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းဆိုတာ။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမယ္လို႔ ပါပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရ မည္လို႔ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ေမးလိုတာက နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘာလုပ္ေနလဲ။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ဖို႔ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဒါေတြကို မလုပ္ေပးဘဲ ရပ္ထားသလား။ ဒါဟာအင္မတန္ရွင္းတဲ့လမ္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာမရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္က မလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ဒီအဆိုတက္လာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေတာ့လုပ္ပါ။ ဒါႀကီးကို ျပစ္ထားဖို႔မသင့္ပါဘူး။ အဖြဲ႔စည္းေတြအားလံုးပါဝင္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေကာ္မတီဖြဲ႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ NCA ေဘာင္ကိုေက်ာ္မေနဘူးလား။ NCA ရဲ႕ Framwork ကိုေမ့ထားၿပီလား။
NRPC ကိုတန္ဖိုးမထားရာမက်ဘူးလား။

ဦးဦးလွေစာ
ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မယ္ဆိုတာကို ျခြင္းခ်က္မရွိလက္ခံပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိိုေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုဟာ အင္မတန္တင္းၾကပ္ၿပီး ျပဳျပင္ရခက္ခဲတယ္ဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာသူေတြေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီးေတြေရာအကုန္လံုးသိၾကပါ တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ခုကိုျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုတာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေတြနဲ႔ဗမာေတြၾကားမွာ၊ ဗမာေတြနဲ႔ရွမ္းေတြၾကားမွာ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ အရပ္ဘက္ေတြၾကားမွာ၊ အင္အားႀကီးပါတီေတြနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီၾကားမွာ အျပန္အလွန္သင့္ျမတ္ေရးယံုၾကည္ခ်က္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ ဘူးဆိုရင္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္လို႔ရပါ့မလားဆိုတာ က်ေနာ္စဥ္းစားမိပါတယ္။

၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးႀကီးနဲ႔ သံုးသပ္လိုပါတယ္။ ပင္လံုညီလာခံႀကီးဆိုတာ တပ္မေတာ္၊ EAO ပညာရွင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအကုန္ စုေပါင္းပါဝင္အေျဖရွာတဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံုညီလာခံအစဟာ NCA ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္၊ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ NCA လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္မွာ ၄၊၅၊၆၊၇ မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပမယ္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုမယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပမယ္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုအတည္ျပဳမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ NCA တဆင့္ဆင္းသက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မွာလည္းပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုမွ အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ပုဒ္မမ်ားအား လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္လမ္းညႊန္ အေနနဲ႔ကို လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က NCA လမ္မွတ္ထိုးျခင္း ပထမအႀကိမ္မွာ သတင္းစာထဲမွာထုတ္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံုဆိုတာ တစ္ခုပါရွိ ပါတယ္။ အဲဒါကိုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အစိုးရရဲ႕မူဝါဒဆိုၿပီး ေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ ၇ခ်က္ပါ။ အဲဒီ ၇ ခ်က္မွာလည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံက်င္းပျခင္း၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ရလာဒ္ မ်ားစုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုး ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးသားၿပီးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း၊ ရလာဒ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး အစိုးရလမ္းညႊန္ေတြရွိေနပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ပင္လံုရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၃၇ ခ်က္၊ တတိယမွာ ၁၄ ခ်က္ရခဲ့ပါတယ္။ Framwork ထဲမွာပဲပါပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းဆိုတာ။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမယ္လို႔ ပါပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရ မည္လို႔ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ေမးလိုတာက နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘာလုပ္ေနလဲ။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ဖို႔ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဒါေတြကို မလုပ္ေပးဘဲ ရပ္ထားသလား။ ဒါဟာအင္မတန္ရွင္းတဲ့လမ္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာမရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္က မလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ဒီအဆိုတက္လာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေတာ့လုပ္ပါ။ ဒါႀကီးကို ျပစ္ထားဖို႔မသင့္ပါဘူး။ အဖြဲ႔စည္းေတြအားလံုးပါဝင္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေကာ္မတီဖြဲ႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ NCA ေဘာင္ကိုေက်ာ္မေနဘူးလား။ NCA ရဲ႕ Framwork ကိုေမ့ထားၿပီလား။ 
NRPC ကိုတန္ဖိုးမထားရာမက်ဘူးလား။

Leave a Reply