သိႏၷီမဲအမတ္ေျပာၾကားမႈ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္

0
162

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

သိႏၷီမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဦးခမ္းေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္းမွ စာပိုဒ္အား မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးစိုင္းဦးခမ္းမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔တင္သြင္းသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္အား အထူးအခြင့္အေရးေပးထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ က တပ္မေတာ္ကို အထူးအခြင့္အေရးေပးထားသလို ျဖစ္သလို၊ တပ္မေတာ္သားကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ကာကြယ္ေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵဟာ ေဘးဖယ္ခံရၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ လိုလားအပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခံစားရရွိေရးအေပၚကို လႊမ္းမိုးထားလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာျပင္ဆင္ရန္ အလြန္႔အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ဥပေဒျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားျပသနာကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ယူဆနို္င္ပါတယ္”ဟု ဦးစိုင္းဦးခမ္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္၀င္းမွ ယင္းစာပိုဒ္အား မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႔တင္ျပခဲ့သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉၂ (က) အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ လြတိ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိပါတယ္။အဲဒီအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၉ အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၀ အရ ဆိုလို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ပဲ စည္းကမ္းေတြ က်င့္၀တ္ေတြ လိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ လို႔ ယခုေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ အဆိုနဲ႔ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ပဲနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အေပၚမွာ အထင္မွားအျမင္မွား ေစတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ တတိယစာပိုဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ယင္းစာပိုဒ္အား မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

သိႏၷီမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဦးခမ္းေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္းမွ စာပိုဒ္အား မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးစိုင္းဦးခမ္းမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔တင္သြင္းသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္အား အထူးအခြင့္အေရးေပးထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ က တပ္မေတာ္ကို အထူးအခြင့္အေရးေပးထားသလို ျဖစ္သလို၊ တပ္မေတာ္သားကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ကာကြယ္ေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵဟာ ေဘးဖယ္ခံရၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ လိုလားအပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခံစားရရွိေရးအေပၚကို လႊမ္းမိုးထားလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာျပင္ဆင္ရန္ အလြန္႔အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ဥပေဒျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားျပသနာကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ယူဆနို္င္ပါတယ္”ဟု ဦးစိုင္းဦးခမ္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္၀င္းမွ ယင္းစာပိုဒ္အား မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႔တင္ျပခဲ့သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉၂ (က) အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ လြတိ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိပါတယ္။အဲဒီအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၉ အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၀ အရ ဆိုလို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ပဲ စည္းကမ္းေတြ က်င့္၀တ္ေတြ လိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ လို႔ ယခုေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ အဆိုနဲ႔ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ပဲနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အေပၚမွာ အထင္မွားအျမင္မွား ေစတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ တတိယစာပိုဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ယင္းစာပိုဒ္အား မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply