မႏၱေလးတြင္ ေျမာင္း ႏွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ က်ဴးၿပီး ပန္းအိုးမ်ားထားရွိမႈ အေရးယူရန္စီစဥ္

0
148

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ေျမာင္း နွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္၍ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ားထားရွိမႈအား အေရးယူရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မၾကာခင္ ကားရပ္နားရာေနရာ (car parking) စနစ္တက်ရွိေရးအတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး precast စက္ရံုၿပီးသြားပါက ကပ္တံုးနွင့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမာင္း နွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ က်ဴး၍ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ားထာရွိမႈ အေရးယူရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုေတာ့ ဘယ္လိုအေရးယူရမယ္ဆိုတာကို မသတ္မွတ္ရေသးဘူး ။ စည္ပင္ရဲ ၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာန ၊ က်ဴးရွင္းလင္းေရး ဒီအဖြဲ႕ေတြ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းၿပီး ဘယ္လိုအေရးယူမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါ့မယ္။” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထိုသို႔ ေျမာင္း နွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ က်ဴး၍ စိုက္ထားသည့္ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ား အမ်ာအျပားရွိၿပီး လမ္းေလၽွာက္သူမ်ားအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကားရပ္နားရန္ ေနရာလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕မွာ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ား စတင္က်ဴးၿပီးေနာက္တြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားပါ တိုး၍ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ေျမာင္း နွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္၍ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ားထားရွိမႈအား အေရးယူရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မၾကာခင္ ကားရပ္နားရာေနရာ (car parking) စနစ္တက်ရွိေရးအတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး precast စက္ရံုၿပီးသြားပါက ကပ္တံုးနွင့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမာင္း နွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ က်ဴး၍ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ားထာရွိမႈ အေရးယူရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုေတာ့ ဘယ္လိုအေရးယူရမယ္ဆိုတာကို မသတ္မွတ္ရေသးဘူး ။ စည္ပင္ရဲ ၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာန ၊ က်ဴးရွင္းလင္းေရး ဒီအဖြဲ႕ေတြ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းၿပီး ဘယ္လိုအေရးယူမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါ့မယ္။” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထိုသို႔ ေျမာင္း နွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ က်ဴး၍ စိုက္ထားသည့္ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ား အမ်ာအျပားရွိၿပီး လမ္းေလၽွာက္သူမ်ားအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကားရပ္နားရန္ ေနရာလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕မွာ ပန္းပင္ ပန္းအိုးမ်ား စတင္က်ဴးၿပီးေနာက္တြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားပါ တိုး၍ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

Leave a Reply